Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP na verziu 1.4

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.4 (ďalej len „Príručka“), platnú od 13. 06. 2018.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

doplneniu novej kapitoly 1. Zoznam použitých skratiek do Príručky (a … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.0 (ďalej len „Príručka“), platnú od 13. 06. 2018.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

doplneniu novej kapitoly Zoznam použitých skratiek do … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3, platnú od 13. 06. 2018.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie MP CKO č.6, verzia 4 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce … Čítať ďalej

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OPKZP-PO4-SC411-2018-41) v Žiline

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 41. výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).

 

Termín a miesto konania:

10.07.2018 o 10.00 v Žiline 

Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – … Čítať ďalej

Usmernenie č. 5 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 12. júna 2018  Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťažíČítať ďalej

Oznam o vyhlásení 43. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 12.06.2018 bola zverejnená 43. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.
43. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 24 600 000 EUR z … Čítať ďalej