harmonogram2017

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 17. júla 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 4, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

logo-opkzp

Oznam o vyhlásení 25. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 14. 07. 2017 bola zverejnená 25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“)  zo zdrojov tohto operačného programu.

25. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 20 000 … Čítať ďalej

logo-opkzp

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.8 (ďalej len „Príručka“), platnú od 30. 06. 2017, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k rozčleneniu … Čítať ďalej

Untitled-1

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.2, platnú od 01. 07. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na organizačnú zmenu … Čítať ďalej

headerLogoHQ

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 20. Výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.6.2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 20. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017- 20. Podrobnosti nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy .

Untitled-1

Často kladené otázky k výzve číslo 23

Pripravili sme pre vás súhrn často kladených otázok k 23. výzve, s ktorými sa najčastejšie stretávame a veríme, že bude pre vás užitočný. Zoznam budeme priebežne aktualizovať, v prípade, ak sa v zozname odpoveď na vašu otázku nenachádza, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na našej stránke, prípadne telefonicky cez infolinku, alebo mailom na adresu vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

harmonogram2017

Aktualizované príručky pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len RO pre OP KŽP) oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnil aktualizované verzie Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2, platnú od 28. 06. 2017 a Príručku pre žiadateľa a prijímateľa k procesu … Čítať ďalej