oznam_5

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – 11. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), predlžuje v … Čítať ďalej

Untitled-1

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.3, platnú od 10. 10. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností (aplikácia … Čítať ďalej

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch – Košice a Banská Bystrica – OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košice Vás pozývajú na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Termín a miesto konania: Košice – utorok 17.10.2017

Malá zasadacia sála , Magistrát … Čítať ďalej

harmonogram2017

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 03. 10. 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

headerLogoHQ

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30 zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k 30. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti … Čítať ďalej

oznam

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP na verziu 1.3

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.3 (ďalej len „Príručka“), platnú od 29. 09. 2017, ktorú nájdete TU.

Príručka v znení verzie 1.3 … Čítať ďalej

headerLogoHQ

Oznam o vyhlásení 30. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 29.09.2017 bola zverejnená 30. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznam o vyhlásení 29. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 29. 09. 2017 bola zverejnená 29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“)  zo zdrojov tohto operačného programu.

29. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 13 000 … Čítať ďalej