Monitorovací výbor pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Per rollam č. 13 – 15. 6. 2018

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 13

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 16 zo dňa 15. júna 2018 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 13

Štatút Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

Rokovací poriadok Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

 

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 29. mája 2018

Podklady (časť 1, časť 2, časť 3)

Prezentácie (časť 1, časť 2)

Zápisnica z 5. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 5. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 5. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

Per rollam č. 12 – 18. 5. 2018

Sprievodný list k informácii

Príloha č. 1 – Prehľad stanovísk

Príloha č. 2 – Vyhodnotenie pripomienok

Podklady

 

Per rollam č. 11  – 14. 3. 2018

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 11

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 14 zo dňa 14.3.2018 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 11

Podklad pre MV pre OP KŽP – návrh zmeny OP KZP per rollam č.11

Návrh dokumentu OP KZP, verzia 6.0

 

Per rollam č. 10  – 31. 10. 2017

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 10

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 13 zo dňa 31. 10. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 10

Príloha č. 2 – Návrh dokumentu OP KŽP, verzia 5.0

Dokumenty z per rollam č. 10


Per rollam č. 9 – 24. 10. 2017

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 9

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 12 zo dňa 24. 10. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 9

Dodatok č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny


Per rollam č. 8 – 21. 09. 2017

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 8

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 11 zo dňa 21. 09. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 8

Operačný program Kvalita životného prostredia, verzia 4.0


Per rollam č. 7 – 14. 08. 2017

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 7

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 10 zo dňa 14. 08. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 7

Návrh úprav Plánu hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020


Per rollam č. 6 – 12. 07. 2017

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 6

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 9 zo dňa 12. 07. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 6

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.1 – platnosť od 12. 07. 2017


4. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 20. júna 2017

Podklady

Prezentácie (časť 1časť 2)

Zápisnica zo 4. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie zo 4. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina zo 4. zasadnutia MV pre OP KŽP


Per rollam č. 5 – 06. 10. 2016

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 5

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č.7 zo dňa 06. 10. 2016 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 5

Dodatok č. 2 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP


Per rollam č. 4 – 01. 08. 2016

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 4

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č.4 zo dňa 01. 08. 2016 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 4

Štatút pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Rokovací poriadok pracovnej skupiny monitorovacieho výberu


3. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 12. mája 2016

PODKLADY

PREZENTÁCIE

Zápisnica z 3. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 3. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 3. zasadnutia MV pre OP KŽP

Dodatok č. 1 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP


Per rollam č. 3 – 11. 04. 2016

Návrh úprav kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia

Kritéria na výber projektov OP KŽP, verzia 2.0

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 3

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č.4 zo dňa 11. 04. 2016 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 3


Per rollam č. 2 – 31. 03. 2016

Informácia


Per rollam č. 1 – 02. 07. 2015
Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – prioritnej osi 1, investičnej priority 2, v programovom období 2014 – 2020 v Slovenskej republike

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 1

Sprievodný list k zápisnici per rollam

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 č. 3/2015 zo dňa 02. 07. 2015 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 1

 

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 28. apríla 2015

Program 2. zasadnutia MV OP KŽP

Podkladové materiály na 2. zasadnutie MV OP KŽP:

 

Prezentácie z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Prezenčná listina z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Zápisnica z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Uznesenie z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Zoznam schválených národných projektov OP KŽP

 

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 22. januára 2015

Program 1. zasadnutia MV OP KŽP

Podkladové materiály na 1. zasadnutie MV OP KŽP:

Prezentácie z 1. zasadnutia MV OP KŽP

Prezenčná listina z 1. zasadnutia MV OP KŽP

Zápisnica z 1. zasadnutia MV OP KŽP

Uznesenie z 1. zasadnutia MV OP KŽP

 

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia – konsolidované znenie

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia – konsolidované znenie

Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia