Správy z hodnotení

Externé: 

Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP k 28. 02.2017

Správa z hodnotenia OP KŽP, príloha 1

Správa z hodnotenia OP KŽP, príloha 2

Stručné zhrnutie Hodnotenia OP KŽP / Executive summary of Evaluation of OP QE


Interné: 

Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, vrátane stručného zhrnutia v anglickom jazyku

Report on internal evaluation of OP QE indicators as of 28.02.2017, including executive summary in English language

Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, príloha 1