Ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) je zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov všeobecného rozpočtu EÚ, efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Ochrana finančných záujmov EÚ je jednou z priorít vlády SR s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie peňazí daňových poplatníkov. Jej úspešné plnenie závisí od účinnosti a úspechu boja proti podvodom a korupcii. To je možné dosiahnuť spojením úsilia vlády a občanov a vytváraním takej atmosféry v spoločnosti, ktorá nebude tolerantná k podvodom a podvodnému správaniu.

Ochranu finančných záujmov EÚ v SR zabezpečuje a koordinuje Úrad vlády SR, sekcia kontroly, odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF). Úlohou OCKÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do siete AFCOS (Koordinačný útvar pre boj proti podvodom).

Sieť AFCOS pozostáva z orgánov a inštitúcií SR (tzv. sieťových partnerov), ktoré poskytujú finančné prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Hlavným cieľom siete AFCOS je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s OLAF a s ostatnými členskými štátmi.

Ministerstvo životného prostredia SR je sieťovým partnerom AFCOS a ako orgán štátnej správy spolupracuje s ostatnými členmi siete AFCOS na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2015

Užitočné linky

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Boj proti korupcii, Úrad vlády SR

Poučenie žiadateľov o NFP

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Envirošpión

Leták o činnosti OCKÚ OLAF a OLAF