Zmena termínu seminára

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu termínu informačných seminárov pre žiadateľov k výzvam OPKZP-PO4-SC441-2017-35 a OPKZP-PO4-SC411-2017-36, ktoré prebehnú v jeden deň štvrtok 22.februára 2018 o 10,00 h. v miestnosti č.207, budova SIEA 1.posch., Bajkalská 27, Bratislava.

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

k 35. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

4.4.1 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre … Čítať ďalej

logo-opkzp

Prezentácia zo seminára k výzvam č. 33 a 32

Prezentácia z informačných seminárov k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33), ktoré v januári zorganizovalo Ministerstvo … Čítať ďalej

logotyp-SAZP_B

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0, platnú od 06. 02. 2018.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF, verzia 6, vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, … Čítať ďalej

9vyzva

Usmernenie č. 4 k 9. výzve zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. februára 2018 vydalo Usmernenie č. 4 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k … Čítať ďalej

oznam_8

Usmernenie č. 4 k 8. výzve zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 02. 02. 2018  Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 (ďalej len „8. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd (ďalej len „Usmernenie“).

Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.1.2018  bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti.

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 4.2.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch