oznam

Usmernenie č.1 k 23. výzve zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 22. augusta 2017  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 (ďalej len „23. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. … Čítať ďalej

natura

Oznam o vyhlásení 26. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 22.08.2017 bola zverejnená 26. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR z Kohézneho … Čítať ďalej

logo-opkzp

Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“). Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v … Čítať ďalej

oznam

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 zo dňa 16. 08. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dňa 18. septembra 2017 uzavrie 12. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho systému s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 (ďalej len „výzva“). Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o … Čítať ďalej

logo-opkzp

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje … Čítať ďalej

oznam

Usmernenie č. 1 k 18. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 10. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 18. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú  na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Usmernenie a dokumenty dotknuté usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

logotyp-SAZP_B

Aktualizácia č.2 k Informácii pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom (EKS)

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizáciu č.2 k Informácii pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS). Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa“.

oznam

Usmernenie č. 1 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 27. júla 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 17. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov. Usmernenie a dokumenty dotknuté usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.