Usmernenie č.1 k 36.Výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 20.3.2018 Usmernenie č.1 k 36. Výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasuje dňa 14. 03. 2018 VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 24. výzve v rámci OP KŽP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 1.3.2018 Usmernenie č. 1 k 24. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 18. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 1. marca 2018  Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo … Čítať ďalej

Usmernenie č.1 k 35. Výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 28.2.2018 Usmernenie č.1 k 35. Výzve zameranej na Podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

 

Uzatvorenie 19. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28.2.2018 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 30.1.2018.

Po termíne 28.2.2018 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

Prezentácie k 35. a 36. výzve

Dňa 22.2.2018 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre k 35. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameranej na Podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy a k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie … Čítať ďalej

5vyzva

Usmernenie č. 4 k 5. výzve zameranej na na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 26. februára 2018 Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Čítať ďalej