Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktivít

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis … Čítať ďalej

Usmernenie č.2 k 36.Výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 06.06.2018 Usmernenie č.2 k 36. Výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy

Oznam o vyhlásení 41. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 31.05.2018 bola zverejnená 41. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov … Čítať ďalej

Prihláste sa na informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre Vás pripravili informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Informačné semináre sa budú konať:

11. júna 2018 v Prešove, pozvánka a program – možnosť prihlásiť sa … Čítať ďalej

Prezentácia k výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39)

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC441-2018-39 je  určený seminár, ktorý sa uskutoční dňa 28.mája 2018 v Trnave. Výzva sa zameriava na  Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39).

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 31. výzve zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 14.5.2018 Usmernenie č. 1 k 31. výzve zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

31. výzva v znení Usmernenia č. 1

Usmernenie č. 2 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 21. mája 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov (ďalej len … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 27. výzve zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 17.5.2018 Usmernenie č. 1 k 27. výzve zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

27. výzva v znení Usmernenia č. 1