oznam

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 29.11.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Cieľom národného projektu je realizácia informačných aktivít pre odborníkov ako aj širokú verejnosť naprieč … Čítať ďalej

logotyp-SAZP_B

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.4, platnú od 28. 11. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností (aplikácia zákona … Čítať ďalej

logo-opkzp

Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia”

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ je v plnom znení … Čítať ďalej

oznam

Vyhlásená 31. výzva na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 31.10.2017 výzvu zameranú na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Kód výzvy OPKZP-PO3-SC313-2017-31

oznam_21

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameranej na Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti … Čítať ďalej

oznam_18

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 zameranej na Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti … Čítať ďalej

oznam_8

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 – 10. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 zameranej na Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd, predlžuje v rámci 10. hodnotiaceho kola … Čítať ďalej