Príklady dobrej praxe

Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Bátorove Kosihy Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Beluša Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Bešeňov Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Obec Bešeňov

Čadca – Kompostáreň

Čaklov Rozšírenie separovaného zberu odpadu … Čítať ďalej