Čerpanie Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu (úroveň MF SR)stav k 31. 05. 2017