Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí  dňa 24. 4. 2019 zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Túto zmenu navrhlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre OP KŽP, predovšetkým s cieľom zabezpečiť v blízkej dobe finančnú podporu a implementáciu opatrenia na zníženie emisií prachových častíc do ovzdušia, a to vzhľadom na jestvujúci problém na Slovensku s dodržiavaním ich limitných hodnôt  a plnením požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Navrhnutou zmenou OP KŽP bola preto do prioritnej osi 1 na plnenie cieľa zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (špecifický cieľ 1.4.1) doplnená nová podaktivita, umožňujúca podporiť výmenu zastaraných vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za kotly na zemný plyn.

Do podaktivít oprávnených na podporu sa týmto konkrétne dopĺňajú „projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie“.  

Po schválení navrhovanej zmeny OP KŽP Európskou komisiou sa tak otvára možnosť použitia prostriedkov Kohézneho fondu vo výške 30 mil. EUR na podporu výmeny starých kotlov na tuhé palivo za nové plynové kotly v domácnostiach a vyhlásenia takto zameranej výzvy.

Primárnym účelom príspevku bude zníženie emisií prachových častíc, ako znečisťujúcich látok, ktoré domácnosti produkujú pri spaľovaní tuhého paliva. Základnou podmienkou poskytnutia príspevku bude preto náhrada pôvodného kotla na tuhé palivo za nový kotol na zemný plyn.

Výmena plynového kotla za účinnejší plynový kotol nebude podporovaná, t.j. je nevyhnutné, aby došlo k zmene palivovej základne z tuhého paliva na zemný plyn.

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je v druhej polovici roka 2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán OP KŽP, v súčasnosti pripravuje znenie výzvy a nastavenie podmienok poskytnutia príspevku pre domácnosti, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.op-kzp.sk

55.výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55

Konkrétny mechanizmus poskytovania podpory, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku domácnostiam v súčasnosti nie sú známe.

Tieto informácie budú známe a zverejnené až po schválení projektov predložených v rámci 55. výzvy. Aktuálne však v rámci danej výzvy nie je schválený žiaden projekt. Z uvedených dôvodov preto nie je v súčasnosti možné odhadnúť termín zverejnenia mechanizmu poskytovania príspevku pre domácnosti avšak je možné predpokladať, že bude podporená vykurovacia sezóna 2021/2022. Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na stránke www.op-kzp.sk.