Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 4.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1, účinnú od 13.12.2019.