Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe Oznámenia č.6 informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje dňa 21.12.2022 k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov o 11 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 75 000 000 EUR.