Oznam o plánovanom uzavretí 4. výzvy zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4 (ďalej len „4. výzva“) zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží, že dňa 15. marca 2023 uzavrie 4. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023.Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 4. výzvy.