Oznam o zmene úradných hodín pre osobné podanie/doplnenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v listinnej podobe

V súvislosti s prijatými opatreniami za účelom zamedzenia šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) oznamuje, že podateľňa MŽP SR na ulici Karloveská 2, 841 04 Bratislava bude počas pracovných dní otvorená pre verejnosť v čase od 8:00 do 10:00 hod. a to do skončenia mimoriadnej situácie. O fungovaní podateľne v bežnom  režime Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.sk.

Pre úplnosť si dovoľujeme uviesť, že v zmysle § 19 Zákona o príspevku z EŠIF musí byť Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) predložená riadne, včas a v určenej forme. ŽoNFP je predložená riadne, ak je Formulár ŽoNFP vyplnený na počítači v slovenskom jazyku. ŽoNFP je predložená včas, ak je formulár ŽoNFP doručený na adresu určenú vo výzve a/alebo do e-schránky RO najneskôr v deň uzavretia výzvy.

Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky doručenia ŽoNFP včas je v prípade:

  • osobného predloženia dátum fyzického odovzdania listinnej formy formulára ŽoNFP na adresu uvedenú v tejto príručke pre žiadateľa.
  • zaslania formulára ŽoNFP doporučenou poštou alebo kuriérskou službou dátum odovzdania listinnej formy formulára ŽoNFP na poštovú prepravu alebo na prepravu kuriérskou službou.
  • predloženia formulára ŽoNFP do e-schránky RO, dátum uloženia formulára ŽoNFP do e-schránky RO.