Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 22.1.2022 Usmernenie č.2 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 je hlavne:

  1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu,
  2. zmena termínu uzavretia tretieho hodnotiaceho kola,
  3. úprava a precizovanie spôsobu preukazovania splnenia podmienky bezúhonnosti fyzických osôb ustanovenej vo výroku Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy