Usmernenie č. 3 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 30.09.2019 Usmernenie č. 3 k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30.09.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Archív výziev.