20. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-2017-20)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Dátum vyhlásenia: 03.03. 2017

 

Uzavretie výzvy  s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 dňom 30.4.2018

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje , že dňa 30.4.2018 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 29.3.2018. Po termíne 30.4.2018 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30. 4. 2018. Dôvodom uzatvorenia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.6.2017 vydalo Usmernenie č.1 k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20 vo vzťahu k:

  1. spresneniu spôsobu určenia maximálnej výšky NFP pre projekty generujúce príjem v rámci tejto výzvy,
  2. aktualizácii odkazu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1 platnú od 1.6.2017, ktorá umožňuje posúdenie skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly na úrovni konsolidovaných údajov skupiny týchto podnikov,
  3. úprave podkladov a doplneniu postupu pre vypracovanie záväzného formulára Finančná analýza (príloha č. 15 ŽoNFP),
  4. ďalšie upresňujúce zmeny

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

 

20.Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla

Príloha 7 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č.1