48. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Dátum vyhlásenia: 21.12.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy dňa 28.6.2019.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia , dňa 26.6.2019 vydalo Usmernenie č.2 k 48. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Týmto usmernením sa mení:

1. Príloha č. 2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN

  1. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:
  • Úprava Podmienky poskytnutia príspevku č. 16 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP

Usmernením bol upravený a doplnený spôsob preukázania splnenia podmienky v prípade evidencie v zozname vedenom Národným inšpektorátom práce z dôvodu širšieho okruhu porušení, ako je stanovené v PPP.

  • Zosúladenie Podmienky poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v Prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa

Usmernením bolo zosúladené preukazovanie majetkovo – právnych vzťahov uvedených v Prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa  s Výzvou z dôvodu zrejmej nesprávnosti.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26.06.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 18.3.2019 vydalo Usmernenie č.1 k 48 Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 .

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 1 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 je:

  1. zosúladenie spôsobu predkladania Prílohy č. 9 ŽoNFP Energetický audit s kapitolou 2 Vypracovanie a predloženie ŽoNFP v Prílohe č. 2 Výzvy Príručka pre žiadateľa
  2. formálna úprava Prílohy č. 6 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Podrobný rozpočet projektu
  3. formálna úprava Prílohy č. 8 Technické a environmentálne ukazovatele, časť Prehľad o spotrebe energie pred realizáciou projektu.

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 18.03.2019.

 

48. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.2

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č.5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

 

Usmernenie č.1 – Sledovanie zmien

Usmernenie č.2 – Sledovanie zmien