USMERNENIA A INFORMÁCIE POSKYTOVATEĽA

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)aktualizácia č. 2

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)aktualizácia č.1

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)


Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP

Usmernenie SO pre OP KŽP (MV SR) č. 1 k spôsobu obstarávania produktov a služieb IKT a k zabezpečeniu otvorených systémov IKT vo verejnom obstarávaní zverejnené dňa 24. 08. 2016

Usmernenie SO pre OP KŽP (MV SR) č. 2 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotouzverejnené dňa 22.09.2017