Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

Prioritná os: 6 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE

Špecifický cieľ: 6.1.1 Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny

Kód vyzvania: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11

Dátum vyhlásenia: 01.12. 2023

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životné prostredia, pristupuje k zmene vyzvania na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie, označeného … Čítať ďalej

Špecifická dokumentácia k národným projektom

Príručka pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.2 – účinnosť od 30.04.2024 

zverejnené 30.4.2024

Príručku pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ – PO 6, verzia 2.1 – účinnosť od 15. 03. 2024

Archív

Príručku pre prijímateľa k implementácii … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlasuje Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód vyzvania: … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

Prioritná os: 

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany … Čítať ďalej

Príklady dobrej praxe

Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Bátorove Kosihy Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Beluša Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Bešeňov Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Obec Bešeňov

Bošácko Kompostéry pre Združenie obcí – Mikroregión Bošácka

Čadca … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlasuje Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II.

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej … Čítať ďalej

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že v rámci Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-FN, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie o 5 200 000 EUR, a to s ohľadom optimalizáciu zdrojov a presun … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu „Odborne o energii”

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC441-2018-NP7
Dátum … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“

Prioritná os:                    2.   Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita:         2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ:               2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania:  OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5
Dátum … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,

Investičná priorita:

1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Kód vyzvania: OPKZP-PO1-2017-NP4

Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017
Ministerstvo životného prostredia … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita:

1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu: Projekt ČOV Sever

Prioritná os: 1. Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód vyzvania: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Dátum zverejnenia: 23. 12. … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Špecifický cieľ:
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji
Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1
Dátum vyhlásenia: 25. 09. 2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky … Čítať ďalej