Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania:  OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5
Dátum vyhlásenia: 30.01. 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.1.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti.

Vyzvanie na predloženie národného projektu

Príloha 1 Formulár ŽoNFP

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 Finančné limity pre vybrané OV

Príloha 4 Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 5 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 6 Vymedzenie kategórií OV

 

Oznámenie o uzavretí vyzvania na predloženie národného projektu s kódom č. OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia ( ďalej len “RO pre OP KŽP”) oznamuje, že Slovenská inovačná a energetická agentúra  (ďalej len “SIEA”) ako sprostredkovateľský orgán konajúci v mene RO pre OP KŽP dňa 26.6.2018 rozhodla, v súlade s ustanovením § 19 ods.8 v spojení s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , o schválení národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti , ktorý bol predložený žiadateľom v rámci vyzvania na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-NP5.

Na základe vyššie uvedeného SIEA vyzvanie uzatvára.

NP5 OH