Ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) je zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov všeobecného rozpočtu EÚ, efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Ochrana finančných záujmov EÚ je jednou z priorít vlády SR s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie peňazí daňových poplatníkov. Jej úspešné plnenie závisí od účinnosti a úspechu boja proti podvodom a korupcii. To je možné dosiahnuť spojením úsilia vlády a občanov a vytváraním takej atmosféry v spoločnosti, ktorá nebude tolerantná k podvodom a podvodnému správaniu.

Ochranu finančných záujmov EÚ v SR zabezpečuje a koordinuje Úrad vlády SR, sekcia kontroly, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF). Úlohou ONÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do siete AFCOS (Koordinačný útvar pre boj proti podvodom).

Sieť AFCOS pozostáva z orgánov a inštitúcií SR (tzv. sieťových partnerov), ktoré poskytujú finančné prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Hlavným cieľom siete AFCOS je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s OLAF a s ostatnými členskými štátmi.

Ministerstvo životného prostredia SR je sieťovým partnerom AFCOS a ako orgán štátnej správy spolupracuje s ostatnými členmi siete AFCOS na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2019

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2018

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2018

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2015

Užitočné linky

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Boj proti korupcii, Úrad vlády SR

Poučenie žiadateľov o NFP

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Enviro-strážca

Leták o činnosti OCKÚ OLAF a OLAF


Politika boja proti podvodom

Úlohou Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v oblasti boja proti podvodom je uplatňovať legálne, etické a morálne štandardy, dodržiavať princípy integrity, objektivity a poctivosti, zaviesť v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík (link na dokument č. 1: Politika boja proti podvodom).

Cieľom v rámci plnenia predmetných úloh je účinnou prevenciou zabraňovať vzniku podvodov a včas odhaľovať podvodné konanie.

Oznamovanie podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

Anonymné, resp. neanonymné nahlasovanie/oznamovanie protispoločenskej činnosti/podozrení z podvodu/korupcie je možné vykonať prostredníctvom:

  • http://www.minzp.sk/strazca/ –  internetový odkaz  zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v rámci politiky transparentnosti;
  • www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk – internetový odkaz zriadený Úradom vlády Slovenskej republiky;
  • https://fns.olaf.europa.eu/ – nahlasovanie podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky Európskej únie Európskemu úradu pre boj proti podvodom

a neanonymné nahlasovanie podozrení z trestných činov (najmä podozrení z podvodu v zmysle Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev na základe článku K.3 Zmluvy o EÚ o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vrátane jeho protokolov) alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR na e-mailovú adresu infoirq@minv.sk zriadenú NAKA, PPZ, pracovisko Národná protikorupčná jednotka v spolupráci s OCKÚ OLAF alebo na emailovú adresu nezrovnalosti@vlada.gov.sk.

Nahlasovanie podozrení z korupcie na národnej úrovni v Slovenskej republike je možné vykonať, napr. prostredníctvom listinnej zásielky, e-mailu alebo telefonicky na adresu:

Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava

Račianska 45

812 72 Bratislava

el.: 09610 56371 fax: 09610 59151

e-mail: naka@minv.sk