Ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) je zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov všeobecného rozpočtu EÚ, efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Ochrana finančných záujmov EÚ je jednou z priorít vlády SR s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie peňazí daňových poplatníkov. Jej úspešné plnenie závisí od účinnosti a úspechu boja proti podvodom a korupcii. To je možné dosiahnuť spojením úsilia vlády a občanov a vytváraním takej atmosféry v spoločnosti, ktorá nebude tolerantná k podvodom a podvodnému správaniu.

Ochranu finančných záujmov EÚ v SR zabezpečuje a koordinuje Úrad vlády SR, sekcia kontroly, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF). Úlohou ONÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do siete AFCOS (Koordinačný útvar pre boj proti podvodom).

Sieť AFCOS pozostáva z orgánov a inštitúcií SR (tzv. sieťových partnerov), ktoré poskytujú finančné prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Hlavným cieľom siete AFCOS je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s OLAF a s ostatnými členskými štátmi.

Ministerstvo životného prostredia SR je sieťovým partnerom AFCOS a ako orgán štátnej správy spolupracuje s ostatnými členmi siete AFCOS na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.


Výročná správa 25 rokov boja proti podvodom


Výročná správa Európskej prokuratúry (EPPO) za rok 2023


Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2022

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2022

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2022


Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2021

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2021

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021


Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2020

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2020

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020


Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2019

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019


Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2018

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2018


Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017


Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

Výročná správa o činnosti OLAF za rok 2015

Užitočné linky

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Boj proti korupcii, Úrad vlády SR

Poučenie žiadateľov o NFP

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Enviro-strážca

Leták o činnosti OCKÚ OLAF a OLAF


Politika boja proti podvodom

Úlohou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v oblasti boja proti podvodom je uplatňovať legálne, etické a morálne štandardy, dodržiavať princípy integrity, objektivity a poctivosti, zaviesť v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík (dokument: Politika boja proti podvodom OP KŽP). Politika boja proti podvodom je vypracovaná v súlade s odporúčaním/usmernením EK EGESIF_14-0021-00 zo 16. júna 2014 – Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom (konkrétne príloha č. 3 Usmernenia).

Cieľom v rámci plnenia úloh v boji proti podvodom je účinná prevencia zabraňovať vzniku a včas odhaľovať podvody napríklad formou nahlasovania nezrovnalostí, korupcie, podvodov, protispoločenskej činnosti, potencionálnych rizík, nezákonného konania z trestných činov alebo inej nezákonnej protispoločenskej činnosti prostredníctvom:

  • v rámci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom:
  • protikorupčnej linky elektronicky na e-mailovú adresu: protikorup@enviro.gov.sk zriadenú Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je zverejnená na https://www.minzp.sk/korupcia/. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má na posilnenie protikorupčnej prevencie, minimalizovanie priestoru na korupciu a na vznik korupčných rizík nastavenú Protikorupčnú politiku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene. Protikorupčná politika Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je zverejnená na https://www.minzp.sk/prevencia-korupcie/.
  • e-mailovej adresy na nahlasovanie potenciálnych rizík vrátane podozrení z podvodu/korupcie: rizika_opkzp@enviro.gov.sk.
  • z podvodu/korupcie: rizika_opkzp@enviro.gov.sk.