Legislatíva a metodické dokumenty EÚ a SR

 

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 17. septembra 2014

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014-2020 (Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR)
Účelom Systému riadenia EŠIF je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri … Čítať ďalej