Legislatíva a metodické dokumenty EÚ a SR

 

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 17. septembra 2014


Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na PO 2014-2020 (Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR)
Účelom Systému riadenia EŠIF je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR. Systém riadenia EŠIF rovnako vymedzuje subjekty zapojené do implementácie v programovom období 2014 – 2020 a stanovuje základný rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených v legislatíve EÚ a SR.

 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na PO 2014 – 2020 (Ministerstvo financií SR)

Systém finančného riadenia upravuje finančné riadenie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu pri implementácii programov v rámci cieľa Investovanie pre rast a zamestnanosť. Zároveň je predmetom materiálu aj úprava finančného riadenia programov cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých plní úlohu riadiaceho orgánu subjekt so sídlom v SR (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko).


Metodické pokyny CKO


Výklady CKO


Nariadenia Európskeho parlamentu, Rady (EÚ) a Európskej komisie:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

 

Ostatné nariadenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie