Informácia o opatreniach týkajúcich sa nárastu cien stavebných prác, tovarov a služieb v rámci projektov financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO pre OP KŽP“) priebežne reaguje na aktuálnu situáciu na trhu, ktorá je spojená s neočakávaným vývojom cien. Vzhľadom na uvedené zavádza konkrétne opatrenia pre projekty dotknuté nárastom cien a to tak v procesoch schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), ako aj v procese implementácie projektov (projekty s platnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – ďalej len „zmluva o NFP“). Jeden proces nadväzuje na druhý a konečná výška uznaných oprávnených výdavkov, resp. nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) bude závisieť od výsledkov kontrol v príslušných procesných fázach.

  1. Proces konania o ŽoNFP

RO pre OP KŽP v nadväznosti na súčasnú situáciu na trhu a s tým spojený výrazný nárast cien stavebných prác/ tovarov/ služieb aktuálne pristupuje k oslovovaniu žiadateľov a výzvou na doplnenie ŽoNFP ich vyzýva na aktualizáciu tých rozpočtov hlavnej aktivity projektu pôvodne predloženej ŽoNFP, ktoré sú už vzhľadom na uplynutý čas a vývoj cien na trhu neaktuálne. Výzvu na doplnenie ŽoNFP zasiela RO pre OP KŽP v rámci procesu odborného hodnotenia ŽoNFP.

Žiadateľ môže preukázať aktualizované (zvýšené) ceny tovarov/služieb/stavebných prác hlavnej aktivity projektu v súlade so spôsobmi stanovenia výšky výdavkov, ktoré sú definované  v predmetnej výzve na predkladanie ŽoNFP, t. j.:

a) stavebným rozpočtom,

b) prieskumom trhu,

c) cenovou ponukou úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní,

d) zmluvou s úspešným uchádzačom.

Je na žiadateľovi, ktorý spôsob si na preukázanie aktualizácie cien zvolí, pričom zohľadní  predmet zákazky (teda skutočnosť, či ide o stavebné práce, dodávku tovaru alebo poskytnutie služby) a stav, v ktorom sa nachádza súvisiaci proces verejného obstarávania.

Pokiaľ už žiadateľ uskutočnil proces verejného obstarávania, ale ešte nedošlo k realizácii predmetu zákazky a od predloženia ponúk/uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom už uplynul značný čas a cenu vyplývajúcu z výsledku verejného obstarávania nie je možné považovať za aktuálnu, odporúčame žiadateľovi zvážiť vyhlásenie nového verejného obstarávania (ktorého výsledok bude odzrkadľovať aktuálnu úroveň cien). Vo vzťahu k verejnému obstarávaniu je žiadateľ oprávnený tiež postupovať v rozsahu uvedenom v bode 2 nižšie.

Pre úplnosť uvádzame, že na účely aktualizácie rozpočtov hlavnej aktivity projektu v procese odborného hodnotenia ŽoNFP nie je nutné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, upraviť zmluvu medzi žiadateľom a dodávateľom (dodatkom) a podkladom pre aktualizáciu rozpočtu tak môže byť nový prieskum trhu (záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu s 3 cenovými ponukami) v prípade tovarov a služieb, resp. aktualizovaný stavebný rozpočet potvrdený cenárom/rozpočtárom v prípade stavebných prác. Podrobné inštrukcie k aktualizácii rozpočtu projektu z dôvodu nárastu cien budú uvedené vo výzve na doplnenie ŽoNFP, ktorú zašle RO pre OP KŽP žiadateľovi.

  • Verejné obstarávanie

Vo vzťahu k problematike verejného obstarávania s ohľadom na nepredvídateľný vývoj cien, je potrebné aby žiadateľ, resp. prijímateľ ako verejný obstarávateľ postupoval s odbornou starostlivosťou a hlavne obozretne.

Uvedené znamená najmä to, že verejný obstarávať by mal už v rámci prípravy verejného obstarávania zahrnúť do súťažných podkladov/návrhu zmluvy podmienky/pravidlá aktualizácie hodnoty zákazky tzv. indexačnú doložku, ktorá by primerane upravovala podmienky aktualizácie hodnoty zákazky s ohľadom na nepredvídateľný vývoj cien. Zmena zmluvy s dodávateľom by tak mohla byť realizovaná podľa §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), t.j. podľa vopred dohodnutých podmienok.

V prípadoch, keď verejný obstarávateľ neaplikoval vyššie uvedený postup (nie je možné použiť §18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní), môže verejný obstarávateľ využiť nasledovné možnosti:

  1. ak ešte nebolo verejné obstarávanie ukončené, má verejný obstarávateľ právo zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ktorého súčasťou už môže byť indexačná doložka,
  • ak už bola zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená, má verejný obstarávateľ právo ukončiť zmluvu s dodávateľom a vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ktoré súčasťou už môže byť indexačná doložka,
  • zmeniť zmluvu s dodávateľom dodatkom, tak ako umožňuje §18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. najmä podľa §18 ods. 3 alebo podľa §18 ods. 1 písm. c), čo závisí najmä od hodnoty zmeny zákazky/zmluvy.

Upozorňujeme, že uzatvorenie dodatku podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní je obzvlášť náročne vykonateľné/preukázateľné a verejný obstarávateľ musí v tejto súvislosti uniesť dôkazné bremeno preukázania súladu zmeny zmluvy s dodávateľom s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Je potrebné objektívnym spôsobom preukázať nárast cien v príčinnej súvislosti s nepredvídateľnou okolnosťou, ktorú nemohol verejný obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zároveň treba preukázať, že zmenou sa nemení charakter zmluvy. RO požaduje, aby bol postup podľa §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní písomne odôvodnený. Písomné odôvodnenie, resp. dokumentácia súvisiaca so zmenou zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom (dodatkom) musí ku konkrétnemu prípadu zrozumiteľným a preskúmateľným spôsobom obsahovať odôvodnenie postupu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti odkazujeme najmä na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ustanovuje podrobnosti, ktorými by sa mal verejný obstarávateľ  zaoberať:

https://www.uvo.gov.sk/metodikavzdelavanie/metodicke-usmernenia-a-vykladove-stanoviska/vseobecne-metodicke-usmernenia-k-zakonu-c-3432015-zz-6f2.html

Je na verejnom obstarávateľovi, ktorú možnosť úpravy zmluvy s dodávateľom bude aplikovať. Vo všeobecnosti by mal žiadateľ, resp. prijímateľ v postavení verejného obstarávateľa zvoliť najmenej náročný postup a to aj s ohľadom na časovú náročnosť realizácie zákazky a konečný termín oprávnenosti výdavkov, ktorým je 31. december 2023.

Verejné obstarávanie, prípadný dodatok k zmluve medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom ako aj oprávnené výdavky budú podliehať finančnej kontrole realizovanej po uzatvorení zmluvy o NFP. Výška schválených oprávnených výdavkov, resp. NFP v rozhodnutí o ŽoNFP, tak negarantuje skutočnú výšku oprávnených výdavkov/NFP, ktorá bude uznaná za oprávnenú v implementačnej fáze projektu.

Aktualizácia rozpočtu/žiadaného NFP v ŽoNFP vytvára zdroje financovania nárastu oprávnených výdavkov z dôvodu nárastu cien. Skutočná uznaná výška oprávnených výdavkov bude schválená na základe výsledkov finančných kontrol.