Dňa 3.12.2018 bolo vyhlásené nasledovné vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP:

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP

Príloha č.1 Formulár žiadosti o NFP-FN

Príloha č. 2 Zoznam merateľných ukazovateľov

 

Dňa 22. januára 2016 boli vyhlásené nasledovné vyzvania pre finančné nástroje v rámci OP KŽP:

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO1-SC111-2016-FN

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP

Príloha č. 1 Formulár žiadosti o NFP – FN

Príloha č. 2 Zoznam merateľných ukazovateľov

Oznámenie o uzatvorení vyzvania pre finančné nástroje

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vyzvanie pre finančné nástroje (ďalej len „vyzvanie“) bolo uzatvorené z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na celkovú výšku alokácie vyčlenenej na vyzvanie.


Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP v rámci vyzvania OPKZP-PO1-SC111-2016-FN

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 25. 08. 2016


Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP

Príloha č. 1 Formulár žiadosti o NFP – FN

Príloha č. 2 Zoznam merateľných ukazovateľov

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že Vyzvanie pre finančné nástroje s kódom OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN (ďalej len „vyzvanie“) bolo uzatvorené z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie na základe schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok na celkovú výšku alokácie vyčlenenej na vyzvanie, ako aj  v rámci daných špecifických cieľov.


Zákon 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 10. novembra 2015

Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu

Metodické pokyny koordinačného orgánu pre finančné nástroje