Záverečné stanovisko z posúdenia zmeny strategického dokumentu „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že záverečné stanovisko z posúdenia zmeny strategického dokumentu „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ je v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Záverečné stanovisko

Predmetný dokument je zároveň sprístupnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-verzia-15-

Správa o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 15) a správa o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sú v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Správa o hodnotení zmeny OP KŽP (verzia 15), návrh zmeny OP KŽP (verzia 15)

Predmetné dokumenty sú zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská k vyššie uvedenému návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správe o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 21. 7. 2023  na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk

Konzultácie podľa § 63 v spojení s § 65g zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálnych programov a projektov, Karloveská 2, 841 04 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Verejné prerokovanie návrhu zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sa uskutoční dňa 18. júla 2023 o 15,00 hod. v priestoroch Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava.


Oznámenie – rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Rozsah hodnotenia zmeny OP KŽP (verzia 15)

Predmetný rozsah zmeny strategického dokumentu je zároveň sprístupnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

 

Stanovisko k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 02. 05. 2023 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou pripomienkovania rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.


Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNAMENIE SEA OP KŽP (verzia 15)
  2. OP KŽP vz 15 návrh SK

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 22. 3. 2023 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk

Po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 a § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“, bolo vydané rozhodnutie číslo: 17664/2023, zo dňa 27. marca 2023.


Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 14)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNAMENIE SEA OP KŽP (verzia 14)
  2. OP KŽP vz 14 návrh SK

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 16. 9. 2022 na adresu:

Ministestvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: zdenka.kurcikova@enviro.gov.sk

Po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 a § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)“, bolo vydané rozhodnutie číslo: 51981/2022, zo dňa 30. septembra 2022.


Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 12)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNÁMENIE SEA OP KŽP (verzia 12)
  2. OP KŽP vz 12 návrh SK

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 1. 6. 2021 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: dasa.hanuscinova@enviro.gov.sk  

Po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 a § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)“, bolo vydané rozhodnutie číslo: 8889/2021-7.2.1, 32511/2021, 9491/2021-11.1.1/dh zo dňa 16. 6. 2021.


Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 10)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNAMENIE SEA OP KŽP (verzia 10)
  2. OP KŽP vz 10 návrh

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 27. 9. 2019 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: dasa.hanuscinova@enviro.gov.sk

Po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 a § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)“, bolo vydané rozhodnutie číslo: 50883/2019; 53631/2019 zo dňa 14. októbra 2019.


Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 9)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNÁMENIE SEA OP KŽP (verzia 9)
  2. OP KŽP vz 9 návrh SK

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 23. 2. 2019 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: tatiana.urbanova@enviro.gov.sk

Zisťovacie konanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia č. 10605/2019; 11101/2019 dňa 26. februára 2019.

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 7)“ je v plnom znení prístupné TU

Predmetné oznámenie je zároveň sprístupnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 18.05.2018 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

Zisťovacie konanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia č. 28920/2018, 29035/2018 dňa 24. mája 2018.

Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ je v plnom znení prístupné TU.

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 20.11.2017 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov životného prostredia

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

Zisťovacie konanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia č. 52394/2017, 52390/2017 dňa 27. novembra 2017.