Čerpanie Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu (úroveň MF SR) – stav k 31. 08. 2017