Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 55. výzva, 6. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. 3. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2019-55, zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE), v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 5. výzva, 24. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. 3. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v … Čítať ďalej

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.2 – platnosť od 01. 03. 2021

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.2 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 03. 2021, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k

doplneniu výnimky z aplikovania podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach v súlade so zmenou nariadenia … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21. výzva, 19. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 26. 2. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 19. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia … Čítať ďalej

Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.2.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 18.februára 2021 vydala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.2.1 OP KŽP.

Cieľom dokumentu je definovať spôsob preukazovania dosahovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, k plneniu ktorých sa prijímateľ zaviazal v Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 30. výzva, 9. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 11.02.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch, 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 2. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 09.02.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Zoznam schválených ŽoNFP – 60. výzva, 2. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 10.02.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. výzva, 12. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 9. 2. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 12. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 46. výzva, 8. a 9. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 09.02.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v rámci 8. a 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 44. výzva, 7. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. 2. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44, zameranej na Aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík, v rámci 7. hodnotiaceho kola.

Zoznam … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 33. výzva, 2. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. 2. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, v … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 29. výzva, 11. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. 2. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, v rámci 11. hodnotiaceho … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 18. výzva, 19. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 2. 2. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci 19. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP … Čítať ďalej

Usmernenie č. 6 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 2.2.2021 Usmernenie č. 6 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni (ďalej len „Usmernenie č. 6“).

Usmernenie a zmeny z … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 5.0

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.0, účinnú od 01.02.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF v.10, aktualizáciu Vzorov CKO, vydanie Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF v.3.1 a aplikačnú prax.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia … Čítať ďalej

Aktualizácia vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP (pre výzvy bez stanovenej časovej oprávnenosti realizácie projektov) a vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP (pre výzvy so stanovenou časovou oprávnenosťou realizácie projektov), platnú od … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – MV SR na verziu 7.0

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje žiadateľom, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 7.0, účinnú od 26.1.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 48. výzva, 1. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 22.01.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti stavebných povoľovacích konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita Životného prostredia (ďalej ako „RO OP KŽP“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov na obdobie 1/2021 – 12/2023 v oblasti stavebných povoľovacích konaní v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP na verziu 2.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8, platnú od 14.01.2021.

Príručku vrátane príloh nájdete v časti Výzvy/ Projekty technickej pomoci.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17. výzva, 15. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 13. 1. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 15. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva, 8. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 13. 1. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s  kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity), v rámci 8. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 40. výzva, 6. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 13. 1. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 42. výzva, 5. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. 1. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-42, zameranej na informačné programy, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva, 7. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. 1. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 7. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 18. výzva, 16. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. 1. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci 16. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 29.12.2020 zverejnilo Schému pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1  (schéma pomoci de minimis)

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia … Čítať ďalej

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 28.12.2020 zverejnilo Schému štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2.

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 28.12.2020 zverejnilo Schému regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 2.

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP na verziu 6.1

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.1, účinnú od 23.12.2020.

Najväčšie zmeny v rámci aktualizovanej Príručky k VO sú:

Zmeny v spôsobe predkladania dokumentácie na kontrolu … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 7.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.0, účinnú od 01.01.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF v.10, aktualizácie Metodických pokynov a Vzorov CKO, Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF v.3.1, … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 7.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 7.0, účinnú od 01.01.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia, verzia 10 a aktualizovaných metodických pokynov CKO.

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17. 12. 2020 zverejnilo Schému podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatku č. 1.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 52. výzva, 1. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 14. 12. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2019-52, zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 51. výzva, 3. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 14. 12. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-51, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavbu bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, v rámci 3. … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 15. výzva, 11. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 14. 12. 2020 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na  prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 11. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 46. výzva, 3. – 7. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 14.12.2020 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 3. – 7. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 1. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 11.12.2020 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok