USMERNENIE K FÁZOVANIU PROJEKTOV OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (Prioritná os 1, Prioritná os 2) A PROGRAMU SLOVENSKO


Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2) a Programu Slovensko, verzia 1.0 – účinnosť od 23. 09. 2022

Príloha č. 1 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP – rozdelenie projektu na fázy

zverejnené 23. 09. 2022