FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 24. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

V akom formáte je potrebné predložiť dokument vydaný orgánom verejnej moci v elektronickej podobe v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ?

V prípade aplikácie zákona o e-Governmente, … Čítať ďalej

FAQ Voda

FAQ k 8. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Ako mám postupovať v prípade, ak mi presné umiestnenie jednotlivých častí projektu nie je v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP známe, pretože ich presná lokalizácia je predmetom samotného projektu, resp. lokalizácia niektorých častí sa môže zmeniť do takej miery, že môžu zasahovať do územia sústavy Natura 2000?
Podľa podmienky poskytnutia príspevku č. … Čítať ďalej

FAQ Energetika

FAQ k 53. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov: Výzva ani príručka neriešia pozemok, len budovu – vlastníctvo k pozemkom nie je potrebné riešiť?

ODPOVEĎ: Výzva neustanovuje podmienky vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod budovou, pre ktorú sa majú realizovať oprávnené aktivity. Z hľadiska charakteru oprávnených aktivít nie sú podmienky vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pre túto výzvu … Čítať ďalej

FAQ Ovzdušie

FAQ k 14. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Ako sa určuje … Čítať ďalej

FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie … Čítať ďalej

FAQ Ochrana prírody

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Naše mesto by malo záujem získať z OP KŽP finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry. Za akých podmienok to bude možné?

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry bude … Čítať ďalej

FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

V našej obci máme identifikovaný zosuv, … Čítať ďalej

FAQ Riziká

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok“?

V rámci tejto aktivity budú podporované opatrenia, ktoré zmenšujú … Čítať ďalej

Otázky všeobecného charakteru v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Pre externý manažment v súvislosti s písaním žiadosti o NFP je oprávnená hodinová sadzba, alebo fixná platba?

Výdavky na prípravu žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane jej príloh, budú v rámci OP KŽP neoprávnenými výdavkami. Oprávnenými výdavkami budú iba výdavky na riadenie projektu počas jeho implementácie (po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP).

Bude oprávneným nákladom publicita projektu?

Čítať ďalej