Otázky všeobecného charakteru v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Pre externý manažment v súvislosti s písaním žiadosti o NFP je oprávnená hodinová sadzba, alebo fixná platba?

Výdavky na prípravu žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane jej príloh, budú v rámci OP KŽP neoprávnenými výdavkami. Oprávnenými výdavkami budú iba výdavky na riadenie projektu počas jeho implementácie (po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP).

Bude oprávneným nákladom publicita projektu?

Čítať ďalej

FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

 
VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie … Čítať ďalej

FAQ Voda

FAQ k 69. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Oprávnenosť žiadateľa

Je oprávneným žiadateľom v rámci danej výzvy vodárenská spoločnosť?

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1 výzvy „Právna forma“ sú rámci 69. výzvy oprávnenými žiadateľmi aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, medzi ktoré patria aj vodárenské spoločnosti. … Čítať ďalej

FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

V našej obci máme identifikovaný … Čítať ďalej

FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 62. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

FAQ k 31. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Môžu byť v rámci výzvy č. 31 oprávnenými žiadateľmi aj subjekty súkromného sektora, ktoré prevádzkujú špeciálnu hasičskú techniku registrovanú … Čítať ďalej

FAQ Energetika

Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov v procese kontroly verejného obstarávania

 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC411-2019-61

FAQ k výzve OPKZP-PO4-SC411-2022-79

 

Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC421-2019-59

 

Špecifický … Čítať ďalej

FAQ Ovzdušie

FAQ k 14. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Ako sa určuje … Čítať ďalej

FAQ Ochrana prírody

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Naše mesto by malo záujem získať z OP KŽP finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry. Za akých podmienok to bude možné?

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry bude … Čítať ďalej

FAQ Riziká

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok“?

V rámci tejto aktivity budú podporované opatrenia, ktoré zmenšujú … Čítať ďalej