FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 31. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Môžu byť v rámci výzvy č. 31 oprávnenými žiadateľmi aj subjekty súkromného sektora, ktoré prevádzkujú špeciálnu hasičskú techniku registrovanú v rámci integrovaného záchranného systému (napr. závodné hasičské útvary)?

V rámci predmetnej výzvy je možné podporiť iba subjekty, pri … Čítať ďalej

FAQ Voda

FAQ k 8. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Ako mám postupovať v prípade, ak mi presné umiestnenie jednotlivých častí projektu nie je v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP známe, pretože ich presná lokalizácia je predmetom samotného projektu, resp. lokalizácia niektorých častí sa môže zmeniť do takej miery, že môžu zasahovať do územia sústavy Natura 2000?
Podľa podmienky poskytnutia príspevku č. … Čítať ďalej

FAQ Energetika

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC411-2019-61

 

Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC421-2019-59

 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

FAQ aplikovateľné pre nasledovné … Čítať ďalej

FAQ Ovzdušie

FAQ k 14. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Ako sa určuje … Čítať ďalej

FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie … Čítať ďalej

FAQ Ochrana prírody

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Naše mesto by malo záujem získať z OP KŽP finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry. Za akých podmienok to bude možné?

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry bude … Čítať ďalej

FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

V našej obci máme identifikovaný zosuv, … Čítať ďalej

FAQ Riziká

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Aké typy opatrení budú podporované v rámci aktivity „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok“?

V rámci tejto aktivity budú podporované opatrenia, ktoré zmenšujú … Čítať ďalej

Otázky všeobecného charakteru v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Pre externý manažment v súvislosti s písaním žiadosti o NFP je oprávnená hodinová sadzba, alebo fixná platba?

Výdavky na prípravu žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane jej príloh, budú v rámci OP KŽP neoprávnenými výdavkami. Oprávnenými výdavkami budú iba výdavky na riadenie projektu počas jeho implementácie (po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP).

Bude oprávneným nákladom publicita projektu?

Čítať ďalej