FAQ Voda

FAQ k 8. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8

 1. Ako mám postupovať v prípade, ak mi presné umiestnenie jednotlivých častí projektu nie je v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP známe, pretože ich presná lokalizácia je predmetom samotného projektu, resp. lokalizácia niektorých častí sa môže zmeniť do takej miery, že môžu zasahovať do územia sústavy Natura 2000?
  Podľa podmienky poskytnutia príspevku č. 23 (Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000) realizácia aktivít projektu nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Žiadateľ je povinný za účelom posúdenia splnenia predmetnej podmienky predložiť (s výnimkou, ak disponuje platným záverečným stanoviskom z posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutím zo zisťovacieho konania) prílohu č. 6, teda:

  • vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého projekt nespĺňa znaky plánov a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 alebo
  • odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak ide o projekt, ktorý spĺňa znaky projektu, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom a projektom významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z rozhodnutia musí byť zrejmé, že aktivity projektu pravdepodobne nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

  Príručka pre žiadateľa (v časti opisujúcej prílohu č. 6 žiadosti o poskytnutie NFP) pri vyjadrení okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírodu uvádza, že „z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nenapĺňa znaky plánu a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Zároveň z obsahu dokumentu musí byť jednoznačne identifikovateľné, že vyjadrenie sa týka projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP (t.j. vyjadrenie musí obsahovať identifikáciu projektu, popis (charakteristiku a parametre) navrhovanej činnosti (príp. popis aktivít projektu), ktorá bola predmetom vyjadrenia, lokalizáciu navrhovanej činnosti (projektu), a to až na úrovni parciel, ak je to potrebné pre posúdenie navrhovanej činnosti (projektu) a vyjadrenie príslušného orgánu k navrhovanej činnosti (projektu).

  Pre overenie splnenia podmienky oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 je potrebné, aby žiadateľ lokalizoval všetky časti projektu, resp. činnosti vykonávané v rámci projektu do takej miery, aby bolo možné posúdiť, či spadajú do územia sústavy Natura 2000 a následne, či pravdepodobne budú, alebo nebudú mať vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 (na základe vyjadrenia okresného úradu podľa § 9 alebo odborného stanoviska okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny).

  V prípade, že v čase predloženia žiadosti o poskytnutie NFP z objektívnych príčin nie je možné jednoznačne určiť, či niektorá z činností vykonávaných v projekte bude zasahovať do území sústavy Natura 2000, a teda nie je možné pre všetky činnosti vydať odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja, alebo vyjadrenie okresného úradu v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve, bude riadiaci orgán akceptovať príslušný doklad, ktorý obsahovo nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené vyššie. Žiadateľ je však povinný pred začatím fyzickej realizácie takýchto činností zabezpečiť ich posúdenie z hľadiska ich možného vplyvu na územia sústavy Natura 2000 pred začiatkom ich fyzickej realizácie (t.j. činnosť na konkrétnom území nesmie byť vykonávaná pred posúdením jej vplyvov na územia sústavy Natura 2000). Poskytovateľ overí splnenie tejto podmienky najneskôr v rámci finančnej kontroly žiadosti o platbu, ktorej predmetom budú výdavky vzťahujúce sa k takýmto činnostiam.

 2. Vo výzve č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8 je stanovená podmienka poskytnutia príspevku č. 20 „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“ v rámci ktorej je žiadateľ povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/-a na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb). Je žiadateľ povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na nákup informačných tabúľ, ktorých nákup sa radí medzi podporné aktivity projektu? 

Žiadateľ nie je povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie na nákup informačných tabúľ, ktoré patria pod podporné aktivity projektu, nakoľko podmienka poskytnutia príspevku č. 20            definuje oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu. Pre podporné aktivity projektu je postačujúce vyhlásenie verejného obstarávania počas implementácie projektu.

FAQ k 1. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015

 1. V prípade ak predmetom projektu je budovanie kanalizácie v aglomerácii, ktorú v zmysle prílohy č. 7 výzvy tvoria 3 obce, hranica 500 metrov sa vzťahuje aj na vzdialenosť medzi týmito obcami v rámci aglomerácie?
  V rámci jednej konkrétnej aglomerácie (ktorú môže tvoriť viac obcí uvedených v prílohe č. 7 zverejnej výzvy) sa 500 m vzťahuje na odľahlé obydlia, resp. ďalších producentov, ktorí sú vzdialení viac ako 500 m od sústredenej zástavby tejto aglomerácie (resp. obcí). Hranica 500 m sa nevzťahuje na vzájomnú vzdialenosť medzi týmito obcami v rámci aglomerácie.
 2. Sme oprávnený žiadateľ na poskytnutie NFP v prípade, ak sme obec, ktorá patrí do aglomerácie uvedenej v prílohe č. 7 výzvy?
  V prílohe č. 7 výzvy v znení Usmernenia č. 1 sú uvedené všetky aglomerácie nad 2000 EO pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Zaradenie obce do prílohy č. 7 v znení Usmernenia č. 1 nie je postačujúce pre splnenie podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k oprávnenosti aktivít realizácie projektu.  K tomu, aby mohol RO pre OP KŽP konštatovať splnenie podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k oprávnenosti aktivít realizácie projektu musí žiadateľ predložiť „Vyjadrenie k nesúladu aglomerácie s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd pre podmienky 1.výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015“ (ďalej len „Vyjadrenie k nesúladu aglomerácie“), ktoré na záväznom formulári vydáva Ministerstvo životného prostredia SR – sekcia vôd a z ktorého vyplýva potreba riešenia stokovej siete a/alebo ČOV v rámci príslušnej aglomerácie. Záväzný formulár Vyjadrenia k nesúladu aglomerácie je zverejnený v rámci dokumentácie Výzvy (príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa – Záväzné formuláre vybraných príloh).Osobitne je potrebné zdôrazniť, že aglomerácie, ktoré sú predmetom projektu zrealizovaného z finančných prostriedkov Operačného programu Životné prostredie alebo s existujúcim zmluvným nárokom na ich poskytnutie, sa považujú za aglomerácie v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS a nie sú oprávnené na poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy.
 3. Ako správne vypočítať hodnotu benchmarku v prípade projektu, v rámci ktorého je stoková sieť riešená kombináciou tlakových a gravitačných kanalizačných systémov?
  V prípade projektu, ktorého súčasťou je výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokovej siete prostredníctvom kombinácie viacerých typov kanalizačných systémov (gravitačné a tlakové) je žiadateľ povinný v rámci daného projektu vypočítať výlučne iba jednu hodnotu benchmarku pre celú stokovú sieť. To znamená, že v prípade ak je predmetom projektu kombinácia budovania gravitačnej a tlakovej stokovej siete, žiadateľ podľa inštrukcií definovaných v záväznom formulári v rámci prílohy č. 11 Žiadosti o NFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, vykoná výpočet iba jednej hodnoty benchmarku pre celú stokovú sieť v rámci projektu (ako pomer výšky celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (očistené o výšku nepriamych výdavkov projektu, o výdavky na stavebný dozor, rezervy na nepredvídané výdavky a DPH) k cieľovej hodnote príslušného merateľného ukazovateľa projektu). Takto vypočítanú hodnotu bechmarku žiadateľ následne porovnáva s referenčnou hodnotou benchmarku stanovenou pre ten typ stokovej siete (viď nižšie), ktorý v rámci predkladaného projektu vykazuje vyšší podiel (väčšiu dĺžku) budovanej stokovej siete.RO pre OP KŽP stanovil podľa typu stokovej siete nasledovné referenčné hodnoty benchmarku:
 • pre gravitačnú stokovú sieť (do DN 400): 425 000 EUR/km
 • pre gravitačnú stokovú sieť (do DN 400) + vodovod: 480 000 EUR/km
 • pre tlakovú stokovú sieť: 250 000 EUR/km
 • pre tlakovú stokovú sieť + vodovod: 305 000 EUR/km


Príklad 1

Predmet projektu: vybudovanie stokovej siete v celkovej dĺžke 1000 m, z toho 800 m tlakovej stokovej siete a 200 m gravitačnej stokovej siete.
V tomto prípade sa vypočítaná hodnota benchmarku porovnáva s referenčnou hodnotou benchmarku pre tlakovú stokovú sieť.

Príklad 2

Predmet projektu: vybudovanie stokovej siete v celkovej dĺžke 1000 m, z toho 650 m gravitačnej stokovej siete a 350 m tlakovej stokovej siete.
V tomto prípade sa vypočítaná hodnota benchmarku porovnáva s referenčnou hodnotou benchmarku pre gravitačnú stokovú sieť.

Prípadné prekročenie stanovenej referenčnej hodnoty benchmarku je žiadateľ povinný zdôvodniť, pričom v Prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom – Zoznam skupín oprávnených výdavkov a stanovenie hodnoty benchmarkov sú uvedené faktory zvýšenej investičnej náročnosti pre stokovú sieť, ktoré stanovil RO pre OP KŽP na zohľadnenie vplyvu a dopadov reálnych podmienok oproti štandardným podmienkam, t.j. ako skutočnosti, ktoré môžu objektívne spôsobiť zvýšenie investičnej náročnosti projektu a tým spôsobiť prekročenie referenčnej hodnoty benchmarku. Predmetným faktorom by v danom prípade bol „iný typ kanalizačného systému použitý pri budovaní kanalizácie ako stanovuje benchmark.

 • Ktorý pracovný hárok v teste podniku v ťažkostiach vypĺňa žiadateľ, ktorým je združenie miest a obcí a vedie podvojné účtovníctvo?
  Združenia miest a obcí v závislosti od účelu, za ktorým boli zriadené, zostavujú Účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve (Úč POD), resp. Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (Úč NUJ). Pri vypĺňaní testu podniku v ťažkostiach je preto potrebné vychádzať z údajov vykázaných v relevantnej účtovnej závierke (Úč POD, resp. Úč NUJ).Za účelom zjednodušenia a sprehľadnenia spôsobu vypĺňania testu podniku v ťažkostiach pre všetky typy žiadateľov, ako aj z dôvodu formálnych a technických úprav Riadiaci orgán zverejnil na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk aktualizovanú verziu dokumentu „Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach“ spolu s prílohou č. 1 „Podnik v ťažkostiach _ prepočet“. Uvedená príloha už obsahuje aj samostatný pracovný hárok s názvom „neziskove_UJ_podvojne“ pre žiadateľov zostavujúcich Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (Úč NUJ).Z vyššie uvedeného dôvodu bol zároveň pôvodný formulár testu podniku v ťažkostiach, ktorý tvorí prílohu č. 6 Príručky pre žiadateľa, nahradený aktuálne platnou verziou aj vo výzve        č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Táto aktualizácia nemá vplyv na stanovené podmienky poskytnutia príspevku. V nadväznosti na uvedené bude zo strany Riadiaceho orgánu akceptovaný aj test podniku v ťažkostiach predložený na predchádzajúcom formulári.
 • Akým spôsobom je potrebné vyplniť Prílohu č. 13 Príručky pre žiadateľa (Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa), ak čísla riadkov výkazu ziskov a strát a súvahy uvedené v Prílohe č. 13 nie sú v súlade s aktuálnymi výkazmi? Ktorý pracovný hárok v rámci Prílohy č. 13 vypĺňa žiadateľ, ktorým je združenie miest a obcí a ktorý mikro účtovná jednotka?
  Za účelom sprehľadnenia spôsobu vypĺňania Prílohy č. 13 Príručky pre žiadateľa – „Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie“ (ďalej len „Príloha č. 13“) ako aj z dôvodu formálnych a technických úprav súvisiacich so zdrojovými údajmi (t.j. číslami riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát) Riadiaci orgán zverejnil na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk nový vzorový dokument „Formulár pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa“ (ďalej len „Formulár“).Zverejnený Formulár obsahuje dva pracovné hárky:- prvý pracovný hárok „Verejný sektor + NÚJ“ vypĺňajú účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku Úč ROPO SFOVÚč NUJ;- druhý pracovný hárok „Ostatní žiadatelia“ vypĺňajú účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku Úč PODÚč MÚJ.Z vyššie uvedeného dôvodu bol zároveň pôvodný formulár Prílohy č. 13 zosúladený s Formulárom aj vo výzve č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Táto aktualizácia Prílohy č. 13 nemá vplyv na stanovené podmienky poskytnutia príspevku. V nadväznosti na uvedené bude zo strany Riadiaceho orgánu akceptované aj preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom pôvodnej Prílohy č. 13.V prípade, že sa žiadateľ rozhodne použiť pôvodnú Prílohu č. 13, nižšie uvádzame (pre uľahčenie vypĺňania) upravené zdrojové údaje, t.j. aktuálne čísla riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky Úč PODÚč MÚJ:

 

Skratka Použité termíny Účtovná závierka Úč POD Účtovná závierka Úč MÚJ
 _AKT  Aktíva celkom (spolu majetok)  S_01  S_01
 _CK  Cudzie zdroje (cudzí kapitál)  S_101  S_34
 _HV  HV za účtovné obdobie (po zdanení)  V_61  V_38
 _PRK  Pracovný kapitál  S_33-S_122-S_140-S_139  S_14-S_38-S_44-S_45
 _T  Tržby  V_03+V_04+V_05+V_08+V_30  V_02+V_03+V_06+V_21
 _URN  Úroky nákladové  V_49  V_31
 _VK  Vlastný kapitál  S_80  S_25
 _ZPZ  Zisk po zdanení  V_27+V_55  V_18+V_34

Riadok výkazu (S=Súvaha, V=Výkaz ziskov a strát) 2014

Združenia miest a obcí, ktoré zostavujú Účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve (Úč POD), vypĺňajú pracovný hárok „Ostatní žiadatelia“.

Poznámka: názov pracovného hárku je rovnaký v rámci Prílohy č. 13, ako aj v rámci zverejneného Formulára.

Združenia miest a obcí, ktoré zostavujú Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (Úč NUJ), vypĺňajú pracovný hárok „Verejný sektor + NÚJ“.

Poznámka: v Prílohe č. 13 je to pracovný hárok s názvom „Obce“, nakoľko sa pod „obcou“ rozumejú aj združenia právnických osôb z verejného sektora. Z dôvodu jednoznačnejšej a jednoduchšej identifikácie správneho pracovného hárku pre preukázanie finančnej situácie žiadateľa bol preto vo Formulári upravený pôvodný názov pracovného hárku „Obce“ na nový názov pracovného háku „Verejný sektor + NÚJ“.

Mikro účtovná jednotka vypĺňa pracovný hárok „Ostatní žiadatelia“.

Poznámka: názov pracovného hárku je rovnaký v rámci Prílohy č. 13, ako aj v rámci zverejneného Formulára.

 • Čo sa započítava do príjmov z prevádzky, ak je predmetnom projektu zlepšenie kvalitatívnych parametrov čistenia odpadových vôd (pričom na existujúcu ČOV nebudú v dôsledku realizácie projektu napojení noví ekvivalentní obyvatelia)?
  V prípade projektu, ktorého predmetom je zlepšenie kvalitatívnych parametrov čistenia odpadových vôd v rámci existujúcej infraštruktúry, ktorá je spoplatnená a jej príjmy sa po realizácii projektu nezvýšia, žiadateľ hárok „Príjmy z prevádzky“ nevypĺňa, nakoľko v súvislosti s projektom nevznikli žiadne príjmy. Ak však v súvislosti s realizáciou projektu príjmy vzniknú (napr. vo forme úspor prevádzkových nákladov), žiadateľ je povinný vzniknuté príjmy v predmetnom hárku uviesť.
 • Zadávajú sa výdavky projektu v podrobnom rozpočte projektu očistené o príjem alebo aj s príjmami?
  V prípade projektov generujúcich príjem žiadateľ uvádza výšku jednotlivých výdavkov v podrobnom rozpočte projektu (položkovitom rozpise výdavkov projektu) v záväznom formulári prílohy žiadosti o NFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov vrátane príjmu. To znamená, že v podrobnom rozpočte projektu nie je výška výdavkov znížená o čistý príjem určený na základe finančnej analýzy projektu.

 


FAQ k Investičnej priorite 2

INVESTIČNÁ PRIORITA 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)
 1. Čo znamená, že realizáciou projektu v aglomerácii nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“) sa musí zabezpečiť v súlad s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd?
  Súlad s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd znamená, že realizáciou projektu v celej predmetnej aglomerácii nad 2 000 EO je potrebné zabezpečiť:
 • pripojenie na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd (podľa Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS) alebo pripojenie na verejnú kanalizáciu minimálne 80 % existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85 % je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok, ekonomicky neefektívna a zároveň,
 • súlad ČOV so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Aglomerácie, v ktorých už je zabezpečené čistenie komunálnych odpadových vôd v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS, v rámci OP KŽP nebudú považované za oprávnené na podporu.
 1. Obec „A“ a obec „B“ spolu tvoria aglomeráciu nad 2 000 EO, ktorá je oprávnená pre získanie podpory z OP KŽP, pretože nedosahuje súlad so smernicou Rady 91/271/EHS v oblasti odkanalizovania. Obec „A“ by chcela vybudovať v rokoch 2015 a 2016 kanalizáciu, ktorá dosiaľ nebola vybudovaná. Obec „B“ nemá záujem o budovanie kanalizácie. Smie obec „A“ čerpať prostriedky z OP KŽP na vybudovanie kanalizácie samostatne, alebo spolu s obcou „B“ spoločne ako aglomerácia?
  Obec „A“ a obec „B“ tvoria spolu jednu aglomeráciu, oprávnenú na získanie podpory z OP KŽP v zmysle usmernenia č. 1 k 1. výzve s kódom OP KZP-PO1-SC121/122-2015 zo dňa 31. 7. 2015.Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd z celej predmetnej aglomerácie. To znamená, že realizáciou projektu je potrebné zabezpečiť pripojenie na kanalizačnú sieť nad 85% producentov odpadových vôd z celkového počtu ekvivalentných obyvateľov nielen obce „A“ ale aj obce „B“ t.j. celej aglomerácie, ktorá je tvorená obcami „A“ a „B“. Obec „A“ môže žiadať o podporu finančných prostriedkov OP KŽP v prípade, že zabezpečí pripojenie nad 85 % producentov odpadových vôd z celkového počtu ekvivalentných obyvateľov z celej aglomerácie.
 1. Obec „A“ je súčasťou zoznamu aglomerácií nad 2 000 EO a je oprávnená pre získanie podpory z OP KŽP. Obec „B“ nie je súčasťou zoznamu aglomerácií nad 2 000 EO, tzn., že nie je oprávnená pre získanie podpory z OP KŽP. Obec „A“ by chcela vybudovať v rokoch 2015 a 2016 kanalizáciu a ČOV. Smie obec „A“ čerpať prostriedky z OP KŽP na vybudovanie kanalizácie a ČOV spolu s obcou „B“?
  V prípade, že sa obec „B“ v zozname oprávnených aglomerácii nad 2 000 EO v zmysle zverejnej výzvy nenachádza, nie je súčasťou záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a teda nie je oprávnená na podporu z prostriedkov OP KŽP.
 1. Naša obec nie je súčasťou zoznamu aglomerácii nad 2 000 EO, ktorý je uvedený v prílohe zverejnenej výzvy, nakoľko počet ekvivalentných obyvateľov je pod 2 000. Radi by sme sa informovali o možnosti vybudovať stokovú sieť a ČOV z prostriedkov OP KŽP pre obce pod 2 000 EO.
  Čo sa týka aglomerácií pod 2 000 EO, budú z prostriedkov OP KŽP v novom programovom období 2014 – 2020 podporované:
 • aktivity na výstavbu čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie. Vymedzenie obcí, ktoré bude možné podporiť v rámci aktivity bude uvedené v rámci príslušnej výzvy,
 • aktivity na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový. Vymedzenie obcí, v ktorých bude možné podporiť výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd bude uvedené v rámci príslušnej výzvy a zároveň bude súčasťou nového Vodného plánu Slovenska.
 1. Obec je zaradená do zoznamu aglomerácii nad 2 000 EO a je oprávnenú na získanie podpory z OP KŽP . V obci je vybudovaná kanalizácia, avšak chýba vodovod. Je možné získať finančnú podporu z OP KŽP ?
  Záväzky SR voči EÚ sa vzťahujú ku kanalizáciám, nie k vodovodom. V novom programovom období 2014 – 2020 sa budú z prostriedkov OP KŽP podporovať okrem iných aj aktivity na výstavbu a rozšírenie obecných verejných vodovodov, avšak len v prípadoch ich súbežnej výstavby (t. j. v jednej ryhe) spoločne s výstavbou verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 2 000 EO.
 1. Obec nie je zaradená do zoznamu aglomerácii nad 2 000 EO, ktorý je uvedený v prílohe zverejnenej výzvy a teda nie je oprávnená na podporu z OP KŽP. Je možné získať finančný príspevok aj z iných operačných programov?
  V tých obciach, ktoré nie sú súčasťou aglomerácií nad 2000 EO, bude oblasť odkanalizovania podporovaná v programovom období 2014 – 2020 aj v rámci iných operačných programov. Konkrétne z Programu rozvoja vidieka, ako aj Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorých riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pre získanie podrobnejších informácií o možnosti podpory z príslušných programov Vám odporúčame sa obrátiť priamo na uvedené ministerstvo.