Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktivít

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a … Čítať ďalej

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Termín a miesto konania: 03.08.2021 o 10.00 h. Bratislava (utorok)

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

 

Viac informácií vrátane … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 15. a 43. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 19. 7. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 12. hodnotiaceho kola

OPKZP-PO2-SC211-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1  Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 16. júla 2021 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (ďalej len „67. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 46. výzva, 12. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 14.7.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 12. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

68. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 13.7.2021 Výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 3. a 40. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 13. 7. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-3, zameraná na prieskum environmentálnych záťaží, v rámci 31. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), v rámci … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 49. výzva, 6. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 12. 7. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 22. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 14. hodnotiaceho … Čítať ďalej

Školenia pri prijímateľov ITMS2014+

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na obsiahlejšie zmeny v systéme ITMS2014+, CKO v spolupráci s informačno-poradenskými centrami aktuálne pripravuje školenia pre používateľov verejnej časti ITMS2014+. Ich realizácia závisí od vývoja pandemickej situácie a je predbežne plánovaná na september 2021.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 59. výzva, 6. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 6.7.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 3  Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

investičnú prioritu 3.1 Podpora investícií na riešenie … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 23. júna 2021 vydalo Usmernenie č. 3 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k 62. výzve – prezentácie na stiahnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo dňa 23.06.2021 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (výzva č. 62). 

Prezentácie z uvedeného informačného seminára sú zverejnené v sekcii Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 26. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21. júna 2021 vydalo Usmernenie č. 1 k 26. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 4. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 18.06.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, v rámci 4. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy č. 59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 59, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k … Čítať ďalej

Oznam o čiastočnom uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 v rámci oprávnenej aktivity D: Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „ RO pre OPKŽP“) informuje žiadateľov, že dňa 30.7.2021 čiastočne uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 v rámci oprávnenej aktivity D: Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku … Čítať ďalej

Oznam o navýšení celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov a posune uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OPKŽP“) informuje žiadateľov, že s ohľadom na výšku predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 (ďalej len “28.výzva”) navyšuje indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR verzia 7.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.1 účinnú od 15.06.2021. K aktualizácii došlo v nadväznosti na aktualizáciu Manuálu procedúr sprostredkovateľského orgánu – MV SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre programové … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.6 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 15. 06. 2021.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Systému riadenia … Čítať ďalej

ONLINE informačný seminár k 62. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (výzva č. 62)

Termín a miesto konania: 23. júna 2021 (streda), dištančná forma (online) … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 5.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1, účinnú od 15.6.2021

Zároveň Vás informujeme, že nadobudnutím účinnosti Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 sa ruší USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 66. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.6.2021 Usmernenie č. 1 k 66. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí a odstraňovanie ich následkov na lokálnej a regionálnej úrovni (ďalej … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 7.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.2, účinnú od 15.06.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF v.11, MP a Vzorov CKO, Systému finančného riadenia v.3.2, Príručky k … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 12. hodnotiaceho kola;   

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 63. výzva, 3. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 07.06.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 63. výzva, 2. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 01.06.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 6 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 94 … Čítať ďalej

Vzory Zmlúv o NFP pre SO – SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnilo aktualizovanú verziu vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre SO – SIEA pre výzvy s kódom:

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 32. výzva, 6. hodnotiace kolo a 33. výzva, 3. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20. 5. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, v … Čítať ďalej

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 20. 5. 2021 bola zverejnená 67. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

67. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 3. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 18.05.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný … Čítať ďalej

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 12)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. výzva, 14. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 14. 4. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 14. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete … Čítať ďalej

Informácia o vydaní Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.5.2021 vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) Jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/ prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania.​

Jednotná príručka je zverejnená na … Čítať ďalej

Oznam o posune termínu a zmene časového intervalu uzavretia hodnotiacich kôl v rámci 37. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje, že s cieľom vytvoriť priestor pre rýchlejšie kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pri výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 sa posúva termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 53. výzva, 5. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 11.05.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 59. výzva, 4. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 11.05.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch., v rámci 4. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Často kladené otázky k 32. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnil často kladené otázky (FAQ) k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktivít

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a … Čítať ďalej

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020

Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF) v spolupráci s partnermi Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 63, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 … Čítať ďalej