Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 67. a 76. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.09.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, v rámci 3. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC123-2022-76, zameranej … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-82 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 5 000 000 EUR.

Indikatívna … Čítať ďalej

Informácia pre prijímateľov – ukončenie platnosti „Usmernenia SO pre OP KŽP pre prijímateľov k mimoriadnemu stavu“

Schválením uznesenia vlády SR č.446 z 13.09.2023 Vláda SR, podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvolala 15. septembra 2023 ku 06:00 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.2, účinnú od 14.09.2023.

Upravené a doplnené boli postupy pri zabezpečení pohľadávok poskytovateľa – umožnenie zriadenia záložného práva / blankozmenky až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 77. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 72. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy sa … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 62. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 56. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 56. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy … Čítať ďalej

Upozornenie k výzve č. 82 – Nastavenie platobných podmienok s dodávateľmi

V súvislosti s PPP č. 22 výzvy č.82, že výdavky projektu sú oprávnené, sú oprávnené len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom najneskôr do 31. decembra 2023, upozorňujeme žiadateľov, aby pri nastavení platobných podmienok s dodávateľmi nebol termín na zaplatenie celkovej ceny predmetu zmluvy naviazaný na termín pripojenia fotovoltického systému do distribučnej siete … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16., 22. a 67. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 28.08.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 18. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených … Čítať ďalej

Usmernenie č. 9 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 24. augusta 2023 Usmernenie č. 9 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

spresnenie a doplnenie textov v priamej súvislosti s fázovaním projektov,
doplnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s fázovaním projektov,
zapracovanie zmien v súvislosti … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 56. a 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 22.08.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 34. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 15. … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56., 69., 77. výzva a vyzvanie NP9

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 02.08.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 14. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 49 zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2018-49 (ďalej len „49. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), že dňa 31. … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 22 zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 (ďalej len „22. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, že dňa 31. 08. 2023 uzavrie 22. výzvu z dôvodu minimalizácie rizika … Čítať ďalej

Informácia o plánovanom uzavretí písomného vyzvania s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 (DROPIE)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 31. 08. 2023 uzatvára písomné vyzvanie na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9  z dôvodu minimalizácie rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektu v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. decembra 2023.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62. a 72. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 25.07.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 6. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 2. hodnotiaceho kola

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 77. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 25.07.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov, rámci 1. hodnotiaceho … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 19.07.2023 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 43. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18.07.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 300 000 EUR.

Indikatívna výška finančných … Čítať ďalej

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 15) a správa o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sú v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.1, účinnú od 30.06.2023.

Upravené a doplnené boli najmä postupy:  

overovanie uplatňovania medzinárodných sankcií v procese kontroly VO/O resp. AFK ŽoP,
monitorovanie počas udržateľnosti projektu (špecifické podmienky pre projekty realizované … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 5. a 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci 25. a 26 hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 8 500 000 … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 28.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 25. a 26. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 27.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 10. a 11. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 78. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 22.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2022-78, zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16.06.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 15. a 17. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 69., 32., 21. a 17. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 09.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 9. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, … Čítať ďalej

Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 2. júna 2023 vydala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP.

Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre … Čítať ďalej

Zverejnenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2022

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2022 (vrátane zhrnutia pre občanov) schválenú členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 25.5.2022.

Upozornenie k výzve č.80 – Vytvorenie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

V súvislosti s novým programovým obdobím si dovoľujeme  upriamiť pozornosť žiadateľov na skutočnosť, že pri podávaní žiadostí v rámci výzvy č. 80 a následnom vytváraní verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ je potrebné priradiť verejné obstarávanie k programovému obdobiu 2014 – 2020, ktoré sa vzťahuje k Operačnému programu kvalita životného prostredia.

 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 22. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 26.05.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 30. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18.05.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 62. výzvu zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 157 135 … Čítať ďalej

Oznam o predĺžení termínu plánovaného uzatvorenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia bol 12.5.2023 sa predlžuje do 31.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 25. a 29. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 05.05.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC141-2017-25, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, v rámci 26. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a … Čítať ďalej

81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 03.05.2023 zverejňuje 81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „81. výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

81. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 500 000 EUR(zo zdrojov … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 02.05.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 56. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „56. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0“, ktoré je účinné k 26.04.2023.

Aktualizácia usmernenia:  úprava limitu pri posudzovaní nefungujúcich projektov, úprava termínu sfunkčnenia projektu a ďalšie formálne úpravy.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5., 56. a 69. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú … Čítať ďalej