Oznam o plánovanom uzavretí 81. výzvy zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81 (ďalej len „81. výzva“), zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, že dňa 29. 12. 2023 uzavrie 81. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie projektov do 31. 12. 2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 81. výzvy.