Príklady dobrej praxe

Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Bátorove Kosihy Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Beluša Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Bešeňov Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Obec Bešeňov

Bošácko Kompostéry pre Združenie obcí – Mikroregión Bošácka

Čadca … Čítať ďalej