Príklady dobrej praxe

Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Bátorove Kosihy Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Beluša Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Bešeňov Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Obec Bešeňov

Bošácko Kompostéry pre Združenie obcí – Mikroregión Bošácka

Čadca – Kompostáreň

Čaklov Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Červeník Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Divinka Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

Dojč Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

Dolné Saliby Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Dolná Súča Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Fiľakovo Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa

Fričovce Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Galanta Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Gbely Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

Golianovo Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

Hanušovce nad Topľou Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Hatné Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

Horná Maríková Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková

Horná Orava Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Hranovnica Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

Chrenovec-Brusno Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Chrenovec-Brusno

Ipeľské Predmostie Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

Jasnová Hospodársko – zberný dvor

Klin Zberný dvor Klin

Kremnica Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Lazany Zberný dvor v obci Lazany

Levoča Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Liptovská Teplička Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

Lozorno Rozšírenie kapacity ČOV

Ľubotín Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

Malé Lednice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Medzibrodie nad Oravou Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

Močenok Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok

Oravská Jasenica Zberný dvor Oravská Jasenica

Pucov Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

Ráztočno Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno

Trakovice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Trenčianske Stankovce Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu v obci Trenčianske Stankovce

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

Turzovka Podpora triedeného zberu KO

Unín Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Žarnovica Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici