Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky Kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28

Zásobník žiadostí o NFP – aktualizácia ku dňu 14. 10. 2020


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1

Zásobník žiadostí o NFP – aktualizácia ku dňu 25. 05. 2016

zverejnené 26.8.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“), v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF, vzhľadom na identifikáciu dodatočnej výšky finančných prostriedkov, rozhodlo o aplikácii inštitútu zásobník projektov v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Vzhľadom na uvedené RO pre OP KŽP vyzve dotknutých žiadateľov (ktorých žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy boli neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu) na preukázanie, že naďalej spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku. Podrobnosti týkajúce sa overovania relevantných podmienok poskytnutia príspevku sú uvedené v „Príručke pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov v rámci 1. výzvy na predkladanie  žiadostí o poskytnutie NFP  s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody“.

Príručka pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov 

Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa


Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – aplikácia zásobníka projektov v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015, zo dňa 15.06.2021

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP – aplikácia zásobníka projektov v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 po úprave v nadväznosti na zmeny v Systéme riadenia verzia 10 zo dňa 13.1.2021

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – režim sledovania zmien

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP – aplikácia zásobníka projektov v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – režim sledovania zmien

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy