81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ:

1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81

Dátum vyhlásenia: 03.05.2023

Dátum uzavretia: 29.12.2023


zverejnené 28.12.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81 (ďalej len „81. výzva“), zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, že dňa 29. 12. 2023 uzavrie 81. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie projektov do 31. 12. 2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 81. výzvy.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 81. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranú na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

81. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Informácie zo dňa 28.12.2023

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Informácie zo dňa 28.12.2023

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 28.12.2023 – sledovanie zmien


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2023

Výzva sa uzavrie 29. decembra 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.