Informácia o zrušení 56. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 56. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy sa týkajú výlučne 16. až 18. hodnotiaceho kola.

Zrušením výzvy sú dotknuté výlučne tie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), ktoré boli predložené od 16. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP po 31. auguste 2022. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP v rámci 1. až 15. hodnotiaceho kola (vrátane), sú zrušením výzvy nedotknuté.

Dôvodom zrušenia výzvy je, že výška finančného príspevku schválených ŽoNFP dosiahla ku dňu zrušenia výzvy alokovanú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. V nadväznosti na úlohu, ktorá vyplynula RO pre OP KŽP z bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022, ktorým bol schválený materiál „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvo EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“ a v zmysle ktorého sa na národnej úrovni uložilo zodpovedným orgánom využiť zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na realizáciu opatrení v rámci iniciatívy SAFE, t. j. presunúť disponibilné zdroje z EŠIF na zmiernenie dôsledkov krízovej situácie na Slovensku, spôsobenej prudkým nárastom cien energií, a teda zabezpečiť zo zdrojov EŠIF kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre zraniteľné domácnosti, k navýšeniu finančných prostriedkov na výzvu nedôjde.

RO pre OP KŽP pri zrušení výziev postupuje v súlade § 17 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), podľa ktorého „Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19§ 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“.

Vzhľadom na uvedené ustanovenie, rozhodnutia, ktoré RO pre OP KŽP už vydal na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie sú zrušením výzvy dotknuté.

Žiadosti o NFP, ktoré boli na RO pre OP KŽP podané do zrušenia výzvy, a o ktorých nebolo rozhodnuté podľa § 19, § 20 alebo § 57 zákona o príspevku z EŠIF, RO pre OP KŽP žiadateľovi vráti.

Za účelom dosiahnutia stability právnych vzťahov a pri rešpektovaní zásady jednotnosti správneho konania zostávajú žiadateľom zachované všetky práva na podanie odvolania podľa § 22 zákona o príspevku z EŠIF a podanie podnetu podľa § 24 zákona o príspevku z EŠIF.