Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 12.10.2023 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny , v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.