79. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2022-79


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Dátum vyhlásenia: 22.12.2022

Dátum uzavretia: 14.04.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 8 500 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 21 000 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 2 500 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 12 500 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktorého termín uzavretia je 31.3.2023 sa predlžuje do 14.4.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23.1.2023 zverejnila  Oznámenie č.1,  cieľom ktorého je zlepšenie informovanosti žiadateľa ohľadne počtu získaných bodov na základe výpočtu Value for Money v Prílohe č. 10 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

 

Výzva č.79 zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v znení Oznámenia č.1

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Oznámenia č.1

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č.6 – Schéma štátnej pomoci OZE

 

Dokumenty:

Výzva č.79 – sledovanie zmien