79. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Dátum vyhlásenia: 22.12.2022

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23.1.2023 zverejnila  Oznámenie č.1,  cieľom ktorého je zlepšenie informovanosti žiadateľa ohľadne počtu získaných bodov na základe výpočtu Value for Money v Prílohe č. 10 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

 

Výzva č.79 zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v znení Oznámenia č.1

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Oznámenia č.1

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č.6 – Schéma štátnej pomoci OZE

 

Dokumenty:

Výzva č.79 – sledovanie zmien