80. Výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor – OPKZP-PO4-SC411-2023-80


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Dátum vyhlásenia: 7.2.2023

Dátum uzavretia: 31.5.2023

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 300 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje  5 300 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia bol 12.5.2023 sa predlžuje do 31.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia je 28.4.2023 sa predlžuje do 12.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

 

Výzva č.80 zameraná na výstavbu zariadení na na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov o NFP