Informácia o zmene alokácie a uzavretí 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že:

s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy (v porovnaní s inými výzvami v oblasti odpadového hospodárstva) a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných … Čítať ďalej

74. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 29.3.2022 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74.

ONLINE informačný seminár k 56. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 Termín a miesto konania:

5. apríla 2022 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.03.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 18. marca 2022 Usmernenie č. 4 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Informácia o znížení alokácie – Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 56. výzve na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 17. marca 2022 Usmernenie č. 3 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č.68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 1.hodnotiaceho kola výzvy č.68, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 61. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 14.03.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci 7. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 25. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 10. marca 2022 Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

zmena v rozdelení indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo … Čítať ďalej

Oznam o posune najbližšieho hodnotiaceho kola v rámci 67. výzvy a uzavretí výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67 (ďalej len „67.výzva“), zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, že s cieľom vytvorenia dostatočného časového priestoru … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 15., 18. a 69. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu … Čítať ďalej

Aktualizácia Často kladených otázok (FAQ) k 72. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 24.02.2022 aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k 72. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov.

Často kladené otázky k 72. výzve nájdete v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy a rovnako aj v sekcii Často kladené otázky (FAQ).

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.0, účinnú od 10.02.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe: aktualizácie údajov pri výpočte mzdových výdavkov projektov DOP, novely zákona č.442/2004 Z.z. o verejných vodovodoch…, zistení … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽONFP pre špecifický cieľ 1.1.1, aktivita C

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽONFP pre špecifický cieľ 1.1.1, aktivita B

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 37. výzvu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) informuje žiadateľov, že s ohľadom na výšku predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (ďalej len „37. … Čítať ďalej

Prezentácie z online informačného seminára k výzve č. 15, 16 a 58

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo dňa 3. februára 2022 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 (so zameraním na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov), s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (so … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k národnému projektu „Envirocentrum Dropie“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 31. januára 2022 vydalo Usmernenie č. 1 k národnému projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Projekty/Národné projekty.

Zoznam schválených ŽoNFP – 46. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 28.01.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v rámci 17. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 58. výzve zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 28. januára 2022 vydalo Usmernenie č. 1 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

ONLINE informačný seminár k 15., 16. a 58. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje

ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 so zameraním na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 so zameraním … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 22.1.2022 Usmernenie č.2 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 je hlavne:

zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56. a 59. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.01.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 5. hodnotiaceho kola a výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a … Čítať ďalej

Oznam o zmene termínu uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola v rámci 67. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku(ďalej len “ŽoNFP“) zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s cieľom vytvorenia dostatočného časového priestoru na dôkladnú prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako aj optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, pristupuje k posunu najbližšieho hodnotiaceho kola v rámci 67. výzvy z 31.1.2022 na … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 44. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44, zameranej na zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44 (ďalej len „44. výzva“), že plánuje uzavrieť … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP na verziu 1.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.6 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 14. 01. 2022.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Systému riadenia EŠIF, … Čítať ďalej

Informácia o zverejnení dokumentu SAŽP – „Najčastejšie chyby a nedostatky“

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia týmto oznamuje, že z dôvodu eliminácie výskytu chýb, nedostatkov a zistení zverejnila na webovom sídle OP KŽP dokument „Najčastejšie chyby a nedostatky“.

V zozname sú uvedené najčastejšie chyby/nedostatky:

–  identifikované vládnymi auditmi,

–  vyskytujúce sa pri predkladaní ŽoP zo strany prijímateľa,

–  vyskytujúce sa v … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 30. decembra 2021 vydalo Usmernenie č. 4 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 29. decembra 2021 vydalo Usmernenie č. 4 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29.12.2021 zverejnila Oznámenie o odstránení zrejmej nesprávnosti v Prílohe č. 6 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Usmernenie č. 1 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. decembra 2021 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 46. výzva, 16. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 22.12.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 16. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 40. výzva, 11. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.12.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), v rámci 11. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 15. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 63. výzva, 6. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 16.12.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 32. a 49. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15.12.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 22. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú … Čítať ďalej

Oznam o navýšení alokácie 26. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na zvýšený záujem o vypracovanie dokumentov starostlivosti prostredníctvom 26. výzvy a dôležitosť jeho podpory, pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 71 tis. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení 46. výzvy zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra … Čítať ďalej

Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 10.12.2021 Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Zoznam schválených ŽoNFP – 57. výzva, 6. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 08.12.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok