Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 17., 21., 32., 43., 56., 58., 62., 67. a 72. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 30. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami … Čítať ďalej

Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 14.11.2022 zverejnila Oznámenie č. 5 o presune alokácie finančných prostriedkov pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zostáva zachovaná na úrovni 64 000 000 EUR.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽONFP pre špecifický cieľ 1.2.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.1.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.1.0“, ktoré je účinné k 10.11.2022.

Usmernenie spresňuje postupy pri ukončovaní fyzickej aj finančnej realizácie projektov, definuje nefungujúce projekty a postupy v období udržateľnosti projektov.

Informácia o zmene alokácie 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62.výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených o 2 446 713 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 29. a 69. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 28.10.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, v rámci 14. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75, zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru o … Čítať ďalej

Usmernenie č. 7 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 21. októbra 2022 Usmernenie č.7 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. … Čítať ďalej

Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 20. októbra 2022 aktualizovala metodický dokument  „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“.

Cieľom aktualizácie Prílohy č. 1 metodického dokumentu boli formálne úpravy za účelom doplnenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 do filtra kódu výzvy v Základných údajoch.

 

Informácie o zmene alokácie 17. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 3 … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 74. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 17.10.2022 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC411-2022-74, zameranej na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, v rámci 4. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Usmernenie č. 6 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. októbra 2022 Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 72. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. októbra 2022 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „72. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

aktualizácia hodnôt … Čítať ďalej

78. výzva zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 13. októbra 2022 bola zverejnená 78. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC131-2022-78.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu predstavuje 800 000 EUR zo zdrojov EÚ. Výzva má charakter otvorenej výzvy. Žiadateľ … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie a uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74, zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE o 2 200 000 … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. októbra 2022 Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 (ďalej len „58. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

aktualizácia hodnôt value for money;
doplnenie … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. októbra 2022 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 62. výzve … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 67. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu budovania environmentálnych centier s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na podporu budovania environmentálnych centier, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 30 000 EUR za EÚ zdroj. … Čítať ďalej

77. výzva zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30. septembra 2022 bola zverejnená 77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2022-77.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu predstavuje 10 000 000 EUR zo zdrojov EÚ. Výzva má charakter otvorenej výzvy. … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 15., 29. a 32. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 30.09.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 18. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich … Čítať ďalej

Usmernenie č. 5 k 56. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. septembra 2022 Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „56. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

aktualizácia hodnôt value for money;
doplnenie … Čítať ďalej

Oznam o zmene finančnej alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, pristupuje k navýšeniu výšky finančných … Čítať ďalej

Zverejnenie Usmernenia k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2) a Programu Slovensko, verzia 1.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2) a Programu Slovensko, verzia 1.0 (ďalej len „Usmernenie“), platné a účinné od 23. 09. 2022.

Cieľom predmetného usmernenia je … Čítať ďalej

Oznámenie o plánovanom uzavretí 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 a s tým súvisiace skrátenie termínu uzávierky 5. hodnotiaceho kola

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „72. výzva“), zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, že dňa 28.10.2022 uzavrie 72. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po … Čítať ďalej

Oznam o vyhlásení 76. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 20. 09. 2022 bola zverejnená 76. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „76. výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

76. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 500 … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 (ďalej len “58. výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 58. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov uzavrie dňa 31. októbra 2022 túto výzvu; po … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62. výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 62. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine uzavrie dňa 31. októbra 2022 túto výzvu; po tomto … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 37. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 14.09.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 27. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných … Čítať ďalej

Problematika nárastu cien

V súvislosti s problematikou nárastu cien na trhu (rast cien stavebných komodít, prác, tovarov a služieb), ktorá ovplyvňuje celkovú investičnú náročnosť projektov, pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného k prijímaniu viacerých opatrení, ktoré by mali umožniť žiadateľom/prijímateľom dofinancovať zvýšené investičné nároky projektov z prostriedkov NFP a/alebo dodatočného … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 75 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 2. hodnotiace kolo výzvy OPKZP-PO4-SC451-2022-75, ktorého termín uzavretia je 30.9.2022 sa predlžuje do 10.10.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 29. a 58. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 08.09.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, v rámci 12. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 60. výzva, 9. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 07.09.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW v rámci 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete … Čítať ďalej

Oznam o zmene termínu uzávierok hodnotiacich kôl v rámci 65. výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s cieľom zefektívnenia spracovania pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, pristupuje k posunu hodnotiaceho kola č. 8 v rámci 65. výzvy z 30.11.2022 na 30.9.2022. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale … Čítať ďalej

Usmernenie č. 8 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 05.09.2022 Usmernenie č. 8 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej Optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni (ďalej len „Usmernenie č. 8“).

Znenie Usmernenia a dokumenty … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou … Čítať ďalej

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 14)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

OZNAMENIE SEA OP KŽP … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 68. a 74. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 24.08.2022 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC431-2021-68, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci 4. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO4-SC411-2022-74, zameranej na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.9

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 23. 08. 2022.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zaradeniu nákupu použitého zariadenia medzi oprávnené … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16., 21., 29. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 23.08.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 16. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16. a 47. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16.08.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;

 

OPKZP-PO1-SC122-2018-47, zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 46. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.08.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v rámci 18. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 16., 17., 56., 58., 71., a 72. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 17. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 61. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 10.08.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 09.08.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 12. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

ZAVEDENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V RÁMCI OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP vytvára v rámci Prioritných osí 1, 2 a 3 (špecifický cieľ 3.1.2) priestor pre využívanie preddavkových platieb a to za účelom zabezpečenia zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov vo vzťahu k prijímateľom projektov, zlepšenia riadenia finančných tokov medzi prijímateľmi a dodávateľmi, úspešného ukončenia projektov v rámci programového … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.3, účinnú od 22.07.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov sa týkali najmä rozšírenia okruhu prijímateľov s možnosťou využitia preddavkových platieb a skúseností z praxe. Prílohy sa nemenili.

75. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 20.7.2022 výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2022-75.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza a/alebo … Čítať ďalej