Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Termín a miesto konania:

25.06.2020 o 10.00 Bratislava (štvrtok)

Slovenská inovačná a energetická agentúra, … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutí žiadostiach o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

XV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy,

nie je zo strany … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 6.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.0, účinnú od 12.06.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 6.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 6.0, účinnú od 12.06.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

COVID-19 – obdobie, v rámci ktorého je možné odpustenie zmeškanej lehoty

Dňa 21.5.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 128/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výziev č. 36, 39 a 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výziev číslo 36, 39 a 48, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacu s ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na … Čítať ďalej

Často kladené otázky k 62. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktoré sú zverejnené v rámci 62. výzvy.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30.06.2020. Dôvodom uzatvorenia výzvy je predpoklad naplnenia disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 21. a 45. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci XVII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC141-2018-45, zameranej … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. (ďalej len „Usmernenie č.4“)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 21.5.2020 Usmernenie č. 4 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameranej na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva, v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 15.07.2020.  Dôvodom uzatvorenia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov.

Usmernenie č. 1 k 53. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12. 05. 2020 Usmernenie č. 1 k Výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12.05.2020.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 53. výzve … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 50. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 12.5.2020 vydala vydala Usmernenie č. 1 k 50. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Cieľom Usmernenia č. 1 k 50. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC451-2019-50 je zmena formálnej … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP v rámci 40. výzvy – 4. a 5. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) je zverejnený zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 9. hodnotiaceho kola výzvy č.30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje informovať žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID-19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 27. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

• XII. hodnotiaceho kola 27. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 18., 22. 28., 32., 43., 44. a 49.výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci XVII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy č. 41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje informovať žiadateľov, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje informovať žiadateľov, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. apríla 2020 Usmernenie č. 2 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznam o vyhlásení 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 27. 04. 2020 bola zverejnená 62. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

62. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 10 000 … Čítať ďalej

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 dňa 28. mája 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine(v intraviláne obcí), že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť, a to z dôvodu vyhlásenia modifikovanej 62. výzvy zameranej na vodozádržné … Čítať ďalej

Usmernenie č. 6 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 24. apríla 2020  Usmernenie č.6 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 4.2

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2, účinnú od 23.04.2020.

Cieľom aktualizácie príručky na verziu 4.2 je formálna úprava a precizovanie textu samotnej príručky, formuláru pracovného výkazu pre DOP vrátane úpravy pracovného výkazu pre … Čítať ďalej

Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), vyhlásenú vládou SR dňa 12.3.2020​, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti dokument s názvom „​Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu“, ktorý vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán za účelom zhrnutia usmernení týkajúcich sa oblasti … Čítať ďalej

Oznam o posunutí termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší časový priestor na kvalitnejšiu prípravu ŽoNFP, informuje o posunutí termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z pôvodného termínu 30.04.2020 na nový termín 30.06.2020.

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

XII. hodnotiaceho kola 31. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31, zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, nie je zo … Čítať ďalej

Usmernenie SIEA pre úspešných Žiadateľov a Prijímateľov OPKŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila Usmernenie pre Prijímateľov, určené pre úspešných Žiadateľov a Prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty v rámci OP KŽP v gescii SIEA v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území krajiny vládou SR.

„USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť … Čítať ďalej

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 dňa 11. mája 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27, zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. (ďalej len „Usmernenie č.3“)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 3.4.2020 Usmernenie č. 3 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 5., 15., 16., 17., 18., 21., 51., 52. a 58. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré … Čítať ďalej

Upozornenie o čiastočnom uzavretí 28.výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia upozorňuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na Informačné aktivity, že dňa 31.03.2020 čiastočne uzatvorilo predmetnú výzvu, a to z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov v rámci oprávnenej aktivity B: Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej … Čítať ďalej

Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej sitácie na území SR a prijatím nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom, „Usmernenie SO pre OP KŽP … Čítať ďalej

Oznámenie pre žiadateľov ohľadne podateľne SO – MV SR

V súvislosti s prijatými opatreniami za účelom zamedzenia šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej len „SO – MV SR“) oznamuje, že podateľňa SO – MV SR na ulici Panenská 21, 812 82 Bratislava bude zatvorená a to do skončenia mimoriadnej situácie. O … Čítať ďalej

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii SIEA v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) informuje žiadateľov, že v súvislosti s … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 44. výzve zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. marca 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík.

Znenie Usmernenia … Čítať ďalej

Usmernenie č.3 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. marca 2020  Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v … Čítať ďalej

Dôležitá informácia ohľadom poskytovania informácií pre žiadateľov v rámci OP KŽP

Z dôvodu aktuálneho stavu a preventívnych opatrení Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia SR ako RO pre operačný program Kvalita životného prostredia spočívajúcich v zavedení práce zamestnancov poskytovateľa z domu (tzv. home office) a z toho vyplývajúce obmedzenia výkonu niektorých činností sa určuje ako prioritný spôsob komunikácie elektronická forma – e-mail.

Prosíme žiadateľov a záujemcov o informácie k výzvam, aby … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

XIV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou … Čítať ďalej

Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove a Žiline k Výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60.

Prezentácia k výzve na zariadenia KVET

Oznam o plánovanom čiastočnom uzavretí 28. výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na Informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na Informačné aktivity, že plánuje čiastočné uzatvorenie predmetnej výzvy, a to z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov v rámci oprávnenej aktivity B: Informovanie o ochrane ovzdušia … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 5., 28., 29., 40., 45., a 49. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú … Čítať ďalej

Usmernenie č.1 k 56. výzve na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 17. februára 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „56. výzva“) na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Usmernenie č. 2 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. februára 2020 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 (ďalej len „28. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na Informačné aktivity (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v … Čítať ďalej

Prezentácia k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Dňa 4.2 a 5.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Košiciach a Nitre k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59.

Prezentácia k Výzve Zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch.

Usmernenie č.1 k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 06. 02. 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré … Čítať ďalej

Usmernenie č. 8 k výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 30. 01. 2020  Usmernenie č.8 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 8 k 5. výzve na … Čítať ďalej