Oznam o vyhlásení 80. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 7.2.2023 Výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 3.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 3.0 (ďalej len „Príručka“), účinnú od 03. 02. 2023.

Aktualizáciou Príručky došlo k:

aktualizácii vybraných hypertextových odkazov na platné predpisy v oblasti cestovných … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17., 21., 56. a 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 01.02.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 27. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 29. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 76. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. januára 2023 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 26. výzvy zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26  (ďalej len „26. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 26. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 78. výzvy, zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2022-78 (ďalej len „78. výzva“), zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín, že dňa … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 29. výzvy, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“), zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra, že dňa … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 13. výzvy zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 (ďalej len „13. výzva“), zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 13. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 47. výzvy, zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC122-2018-47 (ďalej len „47. výzva“), zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, že dňa 28.2.2023 uzavrie 47. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 65. výzvy zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2020-65 (ďalej len „65. výzva“), zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, že dňa 28.2.2023 uzavrie 65. výzvu z dôvodu … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 25. výzvy, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“), zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, že dňa 28.2.2023 uzavrie 25. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a z dôvodu zabezpečenia riadnej … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 4. výzvy zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4 (ďalej len „4. výzva“) zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží, že dňa 15. marca 2023 uzavrie 4. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 71. výzvy, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71 (ďalej len „71. výzva“), zameranej na Monitorovanie a hodnotenie vôd, že dňa 28.02.2023 uzavrie 71. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 3. výzvy zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-3 (ďalej len „3. výzva“) zameranej na prieskum environmentálnych záťaží, že dňa 15. marca 2023 uzavrie 3. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej implementácie operačného programu a v nadväznosti na časovú … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 17. výzvy, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“), zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, že dňa 28.02.2023 uzavrie 17. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 54. výzvy, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2019-54 (ďalej len „54. výzva“), zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, že dňa 28.02.2023 uzavrie … Čítať ďalej

Oznámenie o plánovanom uzavretí 56. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „56. výzva“), zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, že dňa 28.02.2023 uzavrie 56. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú … Čítať ďalej

Často kladené otázky k výzve č.79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila znenie často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktoré sú zverejnené v časti FAQ Energetika.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17., 43., 49. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 24.01.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 29. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC121-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 3. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18.01.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-3, zameranej na prieskum environmentálnych záťaží, v rámci 41. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný … Čítať ďalej

Často kladené otázky (FAQ) k 77. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 10.01.2023 často kladené otázky (FAQ) k 77. výzve, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

 

Často kladené otázky k 77. výzve nájdete v sekcii Výzvy/Aktuálne … Čítať ďalej

Dokument OP KŽP (verzia 14.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 14 a po schválení návrhu zmeny OP KŽP (verzia 14) uznesením Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 34 zo dňa 29. septembra 2022  bol OP KŽP (verzia 14) schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2022) 9335 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 71. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 10.01.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 68. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 03.01.2023 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný … Čítať ďalej

Informácia o zverejnení tlačovej správy k vyhlásenej výzve č. 79 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

Výzva č. 79 na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom, … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 61. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 23.12.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 43. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 22. decembra 2022 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do … Čítať ďalej

Oznámenie o plánovanom uzavretí 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 a s tým súvisiaca zmena termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 (ďalej len „77. výzva“), zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov, … Čítať ďalej

Oznam o vyhlásení 79. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 22.12.2022 Výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe Oznámenia č.6 informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje dňa 21.12.2022 k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov o 11 000 … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranú na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE o 5 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 32. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.12.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, v rámci … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 69., 32. a 3. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16.12.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 4. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.5

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.5, účinnú od 16.12.2022. 

Upravené a doplnené boli postupy:  pri overení sankcionovaných osôb, doplnenie výnimky pri schvaľovaní žiadosti o zmenu súvisiacu s možnosťou využitia preddavkových platieb (ak je už zahrnutý … Čítať ďalej

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy č. 70 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-70 dňa 1. februára 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 70 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-70, zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a je dôsledkov, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu nízkeho počtu predkladaných … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 18. výzva, 21. a 29. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 06.12.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci 30. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 67. výzvy, zameranej na podporu budovania environmentálnych centier

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na podporu budovania environmentálnych centier, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 3 594 887 EUR … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 29. výzvy, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „výzva“), zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62.výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 653 063 … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 4. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-4, zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 485 764 EUR za … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie 22. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu o 1 702 263 EUR za EÚ zdroj, s ohľadom na dopyt žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu tak dosiahne … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62., 54. a 3. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 25.11.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 2. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2019-54, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami … Čítať ďalej