Usmernenie č. 3 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 30.09.2019 Usmernenie č. 3 k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30.09.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. septembra 2019 Usmernenie č. 1 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50 dňa 31.10.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy dňa … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 17. a 28. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci XI. hodnotiaceho kola
OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci VII. hodnotiaceho … Čítať ďalej

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 10)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

OZNAMENIE SEA OP KŽP (verzia … Čítať ďalej

Oznam o aktualizácií prílohy č. 3 pracovný výkaz dohody a prílohy č. 10 pracovný výkaz experti k projektom technickej pomoci

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO OP KŽP“), oznamuje prijímateľom projektov technickej pomoci, že aktualizovalo prílohu č. 3 pracovný výkaz dohody a prílohu č. 10 pracovný výkaz experti vzťahujúce sa k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5. Dôvodom zmeny … Čítať ďalej

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 06. 09. 2019 bola zverejnená 54. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu. Výzva je zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených … Čítať ďalej

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 53. výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Termín a miesto konania seminára:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207

utorok 1.októbra 2019

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-42 dňa 30. septembra 2019

„Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-42, zameranej na  informačné programy, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (vzhľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku v predložených žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného … Čítať ďalej

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 dňa 1. októbra 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2, zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Sprostredkovateľský orgán uzavrie výzvu dňa 1. … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.9.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území .

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 dňa 2. septembra 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 2. septembra 2019. … Čítať ďalej

53. Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 2.8.2019 Výzvu zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

 

52. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 02. 08. 2019 bola zverejnená 52. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu. Výzva je zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Viac informácií … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k výzve č. 27 s Kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 1. augusta 2019 Usmernenie č. 2 k 27. Výzve … Čítať ďalej

51. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 24. 07. 2019 bola zverejnená 51. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu. Výzva je zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Viac informácií je možné … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018- 41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.8.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018- 41 zameranú na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.9.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 zameranú na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 8., 33., a 40. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2015-8, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd , v rámci XIX. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú … Čítať ďalej

Uzatvorenie 48. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 28.5.2019.

Po termíne 28.6.2019 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

Uzatvorenie 30. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 28.5.2019.

Po termíne 28.6.2019 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

Informácia o znížení alokácie k 17. výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. júna 2019 Informáciu  o znížení alokácie k 17. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Cieľom Informácie k 17. výzve na predkladanie žiadostí o … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 29. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. júna 2019 Usmernenie č. 2 k 29. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, označenej kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 … Čítať ďalej

Zverejnenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2018

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2018 (vrátane zhrnutia pre občanov) schválenú členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 25.6.2019.

Usmernenie č. 2 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 26.6.2019 Usmernenie č. 2. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26.06.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené v časti Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 25. júna 2019 Usmernenie č. 2 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Usmernenie č. 5 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. júna 2019 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 5.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.1, účinnú od 13.06.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF v.8, príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.2, účinnú od 13.06.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF v.8, príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 5.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.1, účinnú od 13.06.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF v.8, príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.2

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.2 (ďalej len „Príručka“), platnú od 06. 06. 2019.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zohľadneniu oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa technickej podpory, právnej … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 28., 32., a 40. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci V. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho … Čítať ďalej

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. mája 2019 Európska komisia schválila Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 9.0 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 4066, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 zameranú na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o … Čítať ďalej

Informácia o posune termínu uzávierky 9.hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší časový priestor na kvalitnejšiu prípravu ŽoNFP, informuje o posunutí termínu uzávierky 9.hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 z pôvodného termínu 15.05.2019 na nový termín 28.06.2019.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 5.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 účinnú od 30.04.2019. K aktualizácii došlo v nadväznosti na vydanie usmernenia MF SR č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1, účinnú od 30.04.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov najmä v kap. 4.3.6  Nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov v nadväznosti na vydanie Usmernenia č.2/2015 – U, v.3.0 k nezrovnalostiam a finančným … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 4. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17. apríla 2019 vydalo Usmernenie č. 4 k 4. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Usmernenie č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16. apríla 2019 vydalo Usmernenie č. 3 k 3. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2015-8 v rámci XVIII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC123-2015-9 v rámci XVII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 v rámci VI. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 v rámci VIII. hodnotiaceho … Čítať ďalej

50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 29.3.2019 Výzvu  zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2019-50. 

 

Aktualizácia zoznamu schválených a neschválených ŽoNFP – 38. a 18. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 2. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 a 7. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Viac informácií nájdete v časti „Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok“

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.0, účinnú od 25.03.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na novelu zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Metodický výklad CKO č.7 – … Čítať ďalej