Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 64. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 08.06.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 3. júna 2022 Usmernenie č. 4 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán vydal „Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (ďalej len „Jednotná príručka k predkladaniu ŽoP“), ktorá je  zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a taktiež na webovom sídle RO pre OP KŽP https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/

V tejto súvislosti upozorňujeme … Čítať ďalej

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021 (vrátane zhrnutia pre občanov) schválenú členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 24.5.2022.

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 73 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2021-73 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné … Čítať ďalej

Informácia o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 25 500 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 30 000 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranú na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. výzva, 69. výzva a 71. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 24.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 7. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 1. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. mája 2022 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo, ktorého termín uzavretia je 31.5.2022 sa predlžuje do 30.6.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Informácia pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje upozorniť prijímateľov na vydanie Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všeobecné metodické usmernenie bolo vypracované v súvislosti mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, vojnovým … Čítať ďalej

Oznam o uzavretí 18. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18.výzva“), zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, že dňa 15.6.2022 uzavrie 18. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu. Po uvedenom termíne nebude možné … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 12. mája 2022 vydalo Usmernenie č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 18. výzva a 49. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci 26. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, … Čítať ďalej

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61

V súvislosti so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou na území SR  upravujeme doteraz aplikovanú lehotu 30 pracovných dní v rámci Výzvy na doplnenie ŽoNFP na bežne používanú lehotu v trvaní 10 pracovných dní, tak ako bola stanovená pred vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. Uvedené sa týka ŽoNFP v rámci 10. hodnotiaceho kola Výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, ktorého … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 15., 21. a 26. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 10.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v … Čítať ďalej

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021

ONÚ OLAF (Odbor Národný úrad pre OLAF) spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021 (ďalej len „Výročná správa“ ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 29. apríla 2022 Usmernenie č. 4 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznámenie poskytovateľa č. 01/2022, Oznámenie poskytovateľa č. 02/2022 a Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila Oznámenie poskytovateľa č. 01/2022, Oznámenie poskytovateľa č. 02/2022 a Hromadnú zmenu zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF.

Usmernenie č. 5 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. apríla 2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (ďalej len „16. výzva“) zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

– vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Oprávnenosť z hľadiska VO … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.1, účinnú od 29.04.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe:  

aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/O v.2, novely z.č.357/2015 Z. z. k finančnej kontrole a audite … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje, že dochádza k úprave spôsobu posudzovania hodnotiaceho kritéria 4.2 – Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu a to v nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačného programu  Kvalita životného prostredia a za účelom eliminácie negatívnych vplyvov nedostatkov v preukazovaní hospodárnosti výdavkov v predložených žiadostiach … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 37. výzvy, zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na potrebu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie operačného programu uzavrie 37. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov dňa 15. júna 2022; po tomto … Čítať ďalej

Usmernenie č. 5 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. apríla 2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 (ďalej len „15. výzva“) zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 5 k výzve č. 15 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku … Čítať ďalej

Usmernenie č.5 k 32. výzve, na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. 04. 2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32, na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch (ďalej len „Usmernenie“).

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté … Čítať ďalej

Informácia pre prijímateľov pri uzatváraní dodatkov k zmluvám podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia odporúča prijímateľom pri uzatváraní dodatkov k zmluvám podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, z titulu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciu postupovať podľa metodického usmernenia ÚVO č. 9408-5000/2021 v spojení so Všeobecným metodickým usmernením č. 10-2019 k zmenám … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 64. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 64. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, uzavrie túto výzvu dňa 31. mája … Čítať ďalej

Oznam o navýšení alokácie 71.vyzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71(ďalej len „71. výzva“), zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, že plánuje navýšiť alokáciu finančných prostriedkov na 71. výzvu a … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 16., 28., 47., 56. a 67. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, … Čítať ďalej

Prezentácia z ONLINE informačného seminára k 56. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo dňa 5. apríla 2022 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov).

Prezentácia z predmetného seminára je zverejnená v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy.

Informácia o vydaní aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31.3.2022 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 v kontexte novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.03.2022. Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a nadobúda účinnosť 31.3.2022.

Zároveň si Vás dovoľujeme v tejto súvislosti informovať o zrušení Metodických pokynov CKO č. 12, … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení 60. výzvy zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Slovenská inovačná a … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.3.2022  Usmernenie č.3 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 je:

1.     zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na … Čítať ďalej

Informácia o zmene alokácie a uzavretí 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že:

s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy (v porovnaní s inými výzvami v oblasti odpadového hospodárstva) a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných … Čítať ďalej

74. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 29.3.2022 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74.

ONLINE informačný seminár k 56. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 Termín a miesto konania:

5. apríla 2022 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.03.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 18. marca 2022 Usmernenie č. 4 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Informácia o znížení alokácie – Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 56. výzve na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 17. marca 2022 Usmernenie č. 3 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č.68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 1.hodnotiaceho kola výzvy č.68, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 61. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 14.03.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci 7. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej