Zoznam schválených ŽoNFP – 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 02.05.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.