Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 80 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia je 28.4.2023 sa predlžuje do 12.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.