Upozornenie k výzve č.80 – Vytvorenie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

V súvislosti s novým programovým obdobím si dovoľujeme  upriamiť pozornosť žiadateľov na skutočnosť, že pri podávaní žiadostí v rámci výzvy č. 80 a následnom vytváraní verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ je potrebné priradiť verejné obstarávanie k programovému obdobiu 2014 – 2020, ktoré sa vzťahuje k Operačnému programu kvalita životného prostredia.