Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16.06.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.