Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 56. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „56. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 2 356 891 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 47 856 891 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné finančné zdroje 56. výzvy a zároveň snaha RO zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov OP KŽP v podobe zvýšenej kapacity pre zhodnocovanie odpadov.