Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.1, účinnú od 30.06.2023.

Upravené a doplnené boli najmä postupy:  

  • overovanie uplatňovania medzinárodných sankcií v procese kontroly VO/O resp. AFK ŽoP,
  • monitorovanie počas udržateľnosti projektu (špecifické podmienky pre projekty realizované v rámci výzvy OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81,
  • schvaľovanie menej významnej zmeny projektu – zrušenie povinnosti schvaľovania posunu začiatku HAP skôr ako je uvedené v Prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zmenovej komisie,
  • schvaľovanie významnejšej zmene projektu, v časti „Zmena majetkovo – právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu“ – špecifické podmienky pre prevádzkové zmluvy,
  • overovanie PPP „mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy“ – úprava/doplnenie odkazu na Usmernenie č.4 k Výzve OPKZP-PO1-SC131-2017-22.

a aktualizovaná príloha 4.1.3 Čestné vyhlásenie dodávateľa k overovaniu medzinárodných sankcií.